اخذ فوری گواهینامه ایزو

اخذ فوری گواهینامه ایزو

اخذ فوری گواهینامه ایزو

اخذ فوری گواهینامه ایزو درخواست اغلب شرکتهاست. شرکتها و سازمانها و نهادها باهر دلیل همچون شرکت در مناقصه و بااین مشکل که از نوع شرکتمهای نوپا هستند متقاضی ایزو فوری هستند و اغلب درپی تماس بامراکز مشاوره همون سیستم کاران متقاضی درخواست اخذ ایزو فوری و همچنین ارزان هستند. البته اخذ گواهینامه ایزو زمانبر هست و دریافت فوری ایزو امکانپذیر نیست مگر درخصوص مراجع غیر IAF بدلیل اینکه AB و CB توسط ایرانیها ساخته شده و درون ایران صادر میگردد که تعدادشان فراوان هست و پیاده سازی و ممیزی درآنها بدون هیچ سختگیری کنار گذاشته میشود البته پیاده سازی بسیار مهم هست اما شرکتها ازاهمیتش غافلند و نمیدانند پیاده سازی سیستم مدیریت مورد نظرشان چقدر میتوان بدانها کمک کند تا بهره وری کافی داشته باشد و فقط بدنبال اخذ فوری ایزو هستند واینکه فورابه گواهینامه ایزو مد نظرشان برسند.

اخذ گواهینامه فوری ایزو مستلزم اینست درابتدا مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو رابشناسیم و بدانیم مراجع صادر کننده ایزو کدامند؟ مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح و اختصار CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB اعتبار گرفته و مدیریت میشود و درراس CB مراجع و AB اعتبار دهنده IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی اعتبار دهی میباشد وبه گواهینامه های ایزو اعتبار میدهداین گواهی نامه دارای بالاترین سطح اعتبار میباشد. یکسری مراجع نیزهستند غیر IAF یعنی CB وهمچنین AB ساختگی ایرانیها هستند. گواهینامه های غیر IAF ازلحاظ اعتبار درسطح پایینتری هستند وبه نسبت گواهینامه IAF دارای اعتبار آنچنانی و بین المللی نیستند و کار راه انداز هستند وبابت تمامی مقاصد بجز صادرات کاربردی میباشد. گاها بنابر خواسته مناقصه گزار و کارفرمای مناقصه گزار بنابر سختگیری بیش ازحد ویا حتی گاها سنگ اندازی درخواست نوع IAF گواهی نامه ایزو گردد.

اخذ فوری استاندارد ایزو و تقاضای درخواست ایزو فوری درخصوص انواع گواهینامه ایزو صدق میکند و درخواست میگردد. انواع عمومی ایزو مانند ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، IMS سیستم مدیریت یکپارچه ( ازتهیه و تدوین سه سیستم مدیریتی کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی گفته میشود یک سیستم یکپارچه رابرای سازمانش طراحی و پیاده سازی نموده است) ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و انواع تخصصی همچون: ایزو 31000 سیستم مدیریت ریسک ، ایزو 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین ، ایزو 10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 21500 سیستم مدیریت پروژه ، ایزو 16949 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع خودروسازی ، ایزو 15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ، ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی ، ایزو 100015 سیستم مدیریت آموزش ، ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات و انواع استانداردهای دیگر. لازم بذکرست سری استانداردهای مشتری مداری نیزاز انواع گواهینامه های ایزو میباشدکه مورد نیاز تمامی شرکتها میباشد. ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان . تمامی استانداردهای بیان شده جهت اخذ فوری تنها میتوان ازطریق مراجع غیر IAF اقدام کرد.

اخذ فوری گواهی نامه ایزو رابسیاری شرکتهای متقاضی اخذ گواهی نامه ایزو باآن مواجه میشوند و اغلب جهت کسب اطلاعات و شناخت مراجع و سازمانهای صادر کننده گواهی نامه ایزو و اخذ فوری گواهینامه ایزو مجبورند ازطریق فضاهای مجازی و علی الخصوص گوگل جستجو میکنندو بامراکز مشاوره برمیخورندکه یکی ازاین مراکز مشاوره معتبرو باتجربه مرکز مشاوره و اطلع رسانی سیستم کاران میباشدکه باحضور مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهدو شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم را درخصوص شناخت تمامی مراجع IAF و غیر IAF و چگونگی دسترسی جهت اخذ فوری ایزو کسب نمایید.

Please publish modules in offcanvas position.