گواهینامه ایزو 29001

گواهینامه ایزو 29001

گواهینامه ایزو 29001

گواهینامه ایزو 29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی میباشدکه مختص شرکتهای فعال حوزه نفت و گاز و پتروشیمی میباشدو توسط کمیته فنی ISO/TS67 ، مواد، تجهیزات و سازه های غیر دریایی جهت صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی تهیه شده وجهت انتشار بعنوان یک ISO/TS وبمنظور ارائه الزامات اضافی برروی 9001 بخصوص درون صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی توسط ISO/TS67 مورد تایید قرار گرفت واین استاندارد بین المللی درحقیقت یک مشخصه فنی کیفی هست و الزامات سیستم مدیریت کیفیت درخصوص طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات مورد نیاز محصولات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی راتعریف میکنداین استاندارد نیازمند اثبات توانایی پایدار خوددر تامین محصولات مربوطه نفت ، گاز طبیعی و پتروشیمی مطابق نیازمندیهای مشتری وهمینطور الزامات قانونی میباشدو قصد دارد ازطریق بکار گیری موثر سیستم و فرآیندهایی جهت بهبود مستمرش و تضمین برآورده کردن الزامات قانونی و نیازمندیهای مشتری، رضایت مشتریان راارتقا بخشد.منظور ازعنوان محصول دراین استاندارد واژه محصول جهت محصول مورد نظر و نیاز مشتری استفاده میشود. کلیه نیازمندیهای استاندارد بین المللی جنبه عمومی داردوجهت استفاده درهمه سازمانها، صرف نظر ازنوع، اندازه و محصول تولیدی درنظر گرفته شده. درمواردیکه استفاده برخی ازنیازها و الزامات استاندارد مورد بحث، بدلیل ماهیت سازمان و محصول میسر نباشد میتوان ازآنها صرف نطر کرد.درصورت کنارگزاری برخی الزامات ادعای انطباق بااین استاندارد پذیرفته نمیباشد مگر اینکه اینگونه مستثنائات مربوطه الزامات باشد.

گواهینامه ISO/TS 29001 بایستی پیاده سازیش ، مدیریت رده بالا بایداطمینان یابدکه مسئولیتها و اختیارات تعیین شده اندو دردرون سازمان ابلاغ میشوند. مدیریت رده بالا بایدیکی ازمدیران خودرا بعنوان نماینده مدیریت منصوب کندکه جدااز سایر مسئولیتهایش بایددارای مسئولیتها واختیاراتی شامل حصول اطمینان ازاینکه فرآیندهای مورد نیاز جهت سیستم کیفیت ایجاد و اجرا و برقرار نگهداشته میشود. گزارش دهی بابت مدیریت رده بالا درمورد عملکرد سیستم مدیریت کیفیت وهر نوع نیازبرای بهبود و پیشرفت، حصول اطمینان ازافزایش آگاهی درمورد خواسته های مشتری سراسر سازمان. مطالب فوق تنها یک بخش بسیار کوچکی ازمتن 29001 میباشدو ما اینجا میخواهیم بابیان ساده سیستم مدیریت ایمنی در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی رابرای شما بیان کنیم و خیلی تخصصی بدان نمیپردازیم تابرای متقاضیان عزیز قابل فهم و درک باشد.

گواهینامه ایزو 29001گواهینامه ایزو 29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی بعنوان یک مشخصه فنی مورد نیاز شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی وهرنوع شرکت میباشدکه بنوعی بااین صنایع مرتبط هستنداین نوع گواهینامه بدلیل مطرح کردن سطح کیفی صنایع فوق الزامات مشترک بسیاری داردبا سیستم مدیریت کیفیت 9001 بهمین دلیل توصیه میشود قبل طراحی و پیاده سازی و دریافت گواهینامه مدنظر درابتدا سیستم مدیریت کیفیت را طراحی و پیاده سازی نمایندو سپس سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت و گاز طبیعی و پتروشیمی ویا بطور همزمان دو سیستم مدیریتی فوق طراحی و پیاده سازی گردد. 9001 بعنوان پیش نیاز و مادر تمامی انواع استاندارد مطرحست واین استاندارد نیزاز لحاظ کیفی نیازمند پیاده سازی 9001 میباشد.

گواهی نامه ایزو 29001 ازسری استاندارد تخصصی بوده و ممکنست جهت مناقصات ازشرکتهای فعال درحوزه نفت و گاز و پتروشیمی توسط کارفرمای مناقصه گزار درخواست شودو کارفرمای مناقصه گزار ممکنست دستور دهد ازطریق مراجع IAF گواهینامه بگیرندکه بایستی ازطریق مراجع IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان اقدام کنندکه  مراجع صادر کننده یعنی CB و AB مراجع اعتبار دهنده CB تحت پوشش و اعتبار دهیش فعالیت میکنند صادر میشود. درغیر اینصورت چنانچه کارفرمای مناقصه گزار تاکیدبر مرجع خاصی نداشته باشد میتوانداز مراجع غیر IAF گواهینامه خودرا بگیردالبته گواهینامه غیر IAF بابت صادرات کاربرد واعتبار ندارداما باهر قصد دیگر مانند تبلیغات کار راه انداز هست و بدلیل اینکه سریع و ارزان بدست میاید بیشترین مشتری رااین طیف گواهینامه غیر IAF دارد زیراکه AB و CB ساختگی خودما ایرانیها هستند ودر ایران صادر میشوندو چون قوانین و قواعد خاصی جهت صدور ندارد سریع و راحت و ارزان سازمانها بدان دست میایندو شرکتها نیزاغلب زمان و هزینه برایشان بیشتر حائز اهمیت هست تانوع گواهینامه و سطح اعتبار.
گواهی ایزو 29001 ازانواع تخصصی استاندارد هست وبدین جهت سازمانها مجبورند ازطریق فضاهای مجازی بخصوص گوگل اقدام کنندو بامراکز مشاوره برمیخورندو ازطریق مراکز مشاوره اطلاعات میگیرند. مرکز مرکز مشاورین سپاهان HSE یکی ازاین مراکز مشاوره میباشدکه اغلب شرکتهای فعال حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بااین مرکز تماس میگیرندکه کدام گواهینامه رامیتوانند دریافت کنندو بکارشان میایدو مشاورین خبره و باتجربه مابطور رایگان وباصبوری آنها راراهنمایی میکنند. جهت کسب اطلاعات درحوزه انواع گواهینامه ایزو بامرکز تماس حاصل نماییدو اطلاعات کافی راکسب کنید.

Please publish modules in offcanvas position.