گواهینامه ISO 14001 گواهی نامه ایزو 14001

 14001

گواهینامه ISO 14001 گواهی نامه ISO 14001

گواهینامه ISO 14001 وهمان استاندارد iso 14001 ازسری استانداردهای 14000 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی درمورد محیط زیست و عواملی صحبت میکندکه درپاکسازی محیط زیست کاربرد دارد. سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 درواقع یک سیستم اتوماسیون میباشدکه گامهای موثری درباره محیط زیست برمیدارد.در سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 پایه و اساس براین میباشدکه محیط زیستی پاک داشته باشیم زیرا داشتن محیط زیستی پاکیزه بیشترین تاثیررا جهت سلامتی افراد دارد.با طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 یک سازمان نشان میدهدکه بفکر داشتن محیط زیست پاک ودرنهایت سلامت افراد درون سازمانی و برون سازمان ودرواقع تک تک افراد جامعه میباشد. سیستم مدیریت زیست محیط ISO 14001 درسال 2004 تهیه و تدوین شد وتا امروز نیز مورد استفاده قرار گرفته و میگیرد.

گواهی نامه ISO 14001 جهت اخذش بهترست همزمان یاپیش ازطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ، سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 راطراحی و پیاده سازی کند. باتوجه الزامات مشترک زیاد میان دو استاندارد ISO 9001 و ISO 14001 سازمانهای متقاضی باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت IS0 9001 همزمان ویا قبله طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 هم درهزینه های سازمان صرفه جویی میکند وهم ازهزینه دوباره کاری جلوگیری میکند. سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 نیز مانند سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 جهت هرسازمانی باهر نوع فعالیت و خدمات و محصولاتی کاربرد دارد واین تفکرکه تنها مورد نیاز سازمانهایی میباشدکه بنوعی فرآیندشان باعث آلودگی محیط زیست میشود کاملا اشتباه است.

گواهی ISO 14001 ومزایای پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 بحث دیگر حائز اهمیت جهت متقاضیان درخواست استاندارد ایزو 14001 میباشد. ازمزایای پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 میتوان بدین موارد اشاره کرد: کاهش ضایعات محصولات و خدمات، کاهش آلودگی های زیست محیطی شامل آلودگی آب و هوا و خاک، حفظ منابع طبیعی جهت نسلهای آینده، کاهش بیماریهای سرچشمه گرفته ازآلودگی هوا، شکر نعمتهای الهی، مدیریت درست پسماندها وخیلی مزایای دیگرکه دراین مقاله نمیگنجد.

استاندارد ISO 14001 هرزمان نامی ازاین گواهینامه برده میشود ونام استاندارد ISO14001 میاید ناخودآگاه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 نیز نمود پیدا میکند البته امروزه دیگر OHSAS معنایی ندارد وبجای استاندارد OHSAS18001 استاندارد ISO45001 جایگزین گردیده و معنا یافته است باتوجه بدین گفته هرجا نامی برده میشوداز استاندارد ISO45001 درواقع همان OHSAS18001 مدنظر میباشدکه امروزه کاربرد ندارد وهر مرجع معتبربه متقاضیان درخواست استاندارد 14001 آگاهی میدهندبه متقاضیان بجای درخواست OHSAS18001 استاندارد ISO45001 رادرخواست ودریافت نمایند. استاندارد ایزو45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای مکمل ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی میباشد وبایستی اذعان کرد هردو استاندارد ISO45001 و ISO 14001 بنوعی مکمل  یکدیگرند وبدلیل الزامات مشترک میان دو استاندارد ISO 14001 و ISO45001 دو استاندارد درکنارهم طراحی و پیاده سازی میشوند وکمتر شرکتی تنها جهت دریافت یکی ازآنها اقدام میکند. ترکیب الزامات دو استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001 ، الزامات گواهینامه HSE و مدل HSE – MS رابیان میکند. استاندارد ISO14001 همچنین الزامات مشترک زیادی داردبا استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 بهمین دلیل توصیه میشودبه سازمانهاکه همزمان یا قبل از طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی استاندارد ISO9001 رانیز طراحی وپیاده سازی نماید. دو استاندارد ISO 14001 و ISO45001 بهمراه ISO 9001 الزامات مرتبطه گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه راتشکیل و تحلیل وبیان میکنند. دراصطلاح میتوان گفت یک سازمان با طراحی و پیاده سازی و دریافت دو گواهینامه ISO 14001 و ISO45001 میتواند گواهینامه HSE رادریافت کند و ملزم میباشد ابتدا دواستاندارد 14001و 45001 راطراحی و پیاده سازی کنند.
گروه مشاوره سپاهان بزرگترین مرجع رایگان جهت ارائه اطلاعات و مطالب درخصوص نحوه گرفتن گواهینامه ISO14001 می باشد.

Please publish modules in offcanvas position.