گواهینامه ISO9001 گواهینامه ایزو9001

 9001 

گواهینامه ISO9001 گواهی نامه ایزو9001

گواهینامه ISO9001 بعنوان پیش نیاز و مادر تمام استانداردهای عمومی و خصوصی میباشد و همچنین ازالزامات دریافت گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه وهمچنین دراخذ گواهینامه HSE ازنیازهای سازمان متقاضی میباشد. گواهی نامه ISO 9001 عمومی ترین و کاربردی ترین استاندارد میباشدکه جهت تمامی سازمانها باهر گونه فعالیت کاربرد دارد و الزامات موردنیاز سازمانها باهرگونه فعالیت و فرآیند و محصول رادر خودش تعریف کرده و داراست بهمین دلیل درتمامی استانداردهای مختلف ایزو توصیه میشودتا گواهینامه ISO9001 رادریافت کنند سپس اقدام کنند بجهت اخذ دیگر استانداردهای مورد نیازشان وتعریف شده بافرآیند و فعالیتشان ویا همزمان اقدام کنند بجهت اخذ استاندارد 9001 و استاندارد مرتبط باحوزه فعالیت و کاریشان. دراستاندارد ایزو 9001 وتمامی استانداردها درابتدا بایستی مجموعه و سازمان متقاضی هدف خودرا بابت طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی موردنظرش تعیین و اعلام کند.بمنظور طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت نیز بایستی سازمان متقاضی هدف خودرا بابت طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مشخص کند. اهداف طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت شامل موارد زیر میباشد: تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت شرکت متقاضی برپایه استاندارد iso9001 جهت کلیه فعالیتهای مرتبط باخدمات شرکت منجمله: ارائه محصولات و خدمات برآورده کننده الزامات مشتری و همچنین الزامات قانونی ارائه شده طبق استانداردهای عمومی، جلب رضایت مشتری ازطریق بکارگیری الزامات و اثربخشیهای موجود درون سیستم مدیریت کیفیت منجمله موارد و فعالیتها و فرآیندهای بهبود دهنده و موثر و مستمر بجهت بهبود و اثربخشی بیشتر سیستم مدیریت کیفیت وهمچنین انطباق سازی باالزامات مشتری و الزامات قانونی مرتبط..

گواهی نامه ایزو9001 مبحث دیگرش بحث مراجع الزامی مجموعه متقاضی میباشد. مراجع الزامی بایستی براساس الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت مطابق باشدبا ISO9001 . البته درصورت ایجاد هرگونه تغییرات بایستی تغییرات الزامات و ساختار استاندارد 9001 بایستی تغییرات سریعا دردستور کار شرکت قرار گیردتا نظامنامه متناسب باتغییرات تغییر کند. مبحث دیگر بحث اصطلاحات وتعاریف میباشدکه تعاریف مرتبط بامتن اصلی استاندارد ISO9001 رابیان میکند.

استاندارد ISO9001 وسرفصل دیگر مطرح شده دربحث استاندارد ایزو 9001 بحث محیط سازمان میباشد. سازمان متقاضی بایستی کلیه مسائل و مشکلات داخلی و خارجی مرتبط بااهداف شرکت متقاضی وجهت گیری استراتژیک سازمان میباشند وقدرت و توانایی شرکت متقاضی رابجهت رسیدن و دست یافتن نتایج مورد انتظاراز سیستم مدیریت کیفیت ( ISO9001 ) راتحت تاثیر قرار میدهند، تعیین کند و مشخص کندکه شرکت توانایی و امکانات لازم رابجهت رسیدن و دستیابی اهداف سیستم مدیریت کیفیت راداراست وهمچنین میزان توانایی و امکانات شرکت متقاضی مورد بررسی قرار گیرد. مبحث دیگر دربحث محیط سازمان درک نیازها و انتظارات طرفهای ذینفع میباشدکه درابتدا بایستی طرفهای ذینفع مجموعه متقاضی تعیین شود وبعداز شناخت طرفهای ذینفع کلیه اطلاعات و الزامات طرفهای ذینفع بصورت دوره ای و مرحله بمرحله مورد بررسی قرارگیرد. تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت ازدیگر مباحث مطرح شده دربحث محیط سازمان میباشدکه دراین مرحله مجموعه متقاضی بایستی دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت خودرا تعیین نماید. دامنه کاربرد بایستی شامل تمامی فرآیندهای مرتبط باعوامل و مسائل داخلی و خارجی، الزامات و نیازهای طرفهای ذینفع و محصولات و خدمات شرکت باشد.  مبحث دیگر سیستم مدیریت کیفیت وفرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت میباشدکه مجمو.عه متقاضی بایستی درجهت طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت اقدامات لازم راانجام دهد. اقدامات لازمه درجهت طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت شامل اقدامات زیر میباشد: اولا فرآیندها و فعالیتهای مورد نیاز شرکت درمورد سیستم مدیریت کیفیت شناسایی شده وباکمک روشهای اجرایی مستندسازی و اجرایی شوند. ثانیا درزمان اجرای سیستم مدیریت کیفیت بایستی بابت اجرا و کنترل اثربخش فعالیتها و فرآیندهای شناسایی شده اطمینان حاصل شود. بنابراین بایستی اهداف کیفیت بجهت هر فرآیند تعیین گرددتا میزان تحقق فرآیندها بعنوان شاخص میزان اثربخشی هرفرآیند مورد بررسی قرار گیرد. ثالثا درطول زمان طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مدام تلاش شودکه ازدر دسترس بودن منابع واطلاعات لازم بجهت پشتیبانی ازاجرای فرآیندها اطمینان حاصل شود. اگرچنانچه نتایچ ممیزی های داخلی و خارجی ، گزارش نماینده مدیریت و همچنین گزارشات توقف اجرای پروژه ها نشانگر کمبود منابع باشد.این منابع دراسرع وقت ازطرف مدیریت عالی شرکت بایستی تامین گردد. بدیهی میباشد مدیریت عالی شرکت بایستی خودرا نسبت به تامین منابع ونیازهای آتی نیز متعهد بدانند. رابعا هرجا الزامی باشدفرآیندهای درحال اجرا مورد پایش، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل قرار گیرندتا اطمینان حاصل شود نتایج طرح ریزی شده محقق میگردند. خامسا: هرجاکه نتایج اندازه گیری فرآیندها نشاندهنده این باشدکه نتایج طرح ریزی شده محقق نخواهد شد بایستی اقدامات لازم بجهت اصلاح شرایط بعمل بیایدتا اطمینان حاصل گرددنتایج طرح ریزی شده محقق گردیده است ضمن اینکه اثربخشی فرآیند نیز بطور مستمر بهبود خواهد یافت. فرآیندهای ذکر شده بایستی مطابق باالزامات استانداردهای مرجع بایستی توسط مدیریت عالی شرکت مدیران واحدها، بطور دقیق و موثر کنترل گردند. هنگام شناسایی و تدوین فرآیندهای موردنیاز سیستم مدیریت یکپارچه بدین نکته بایستی توجه شودکه فرآیندهای شناسایی شده بایستی شامل فعالیتهای مدیریتی، فراهم ساختن منابع، تحقق و شکل گیری پروژه و اندازه گیری باشند..

Please publish modules in offcanvas position.