سایر گواهینامه های ایزو ISO

ISO

سایر گواهینامه های ایزو ISO

گواهی نامه ایزو دردو نوع گواهی نامه عمومی وخصوصی وجود دارندکه عمومی ترین استاندارد مانند استاندارد ISO9001 , ISO14001 , ISO45001 , IMS , HSE میباشد واز سری استانداردهای خصوصی همچون استاندارد ISO16949 , ISO10015 , ISO27001 , ISO22000 وبسیاری استاندارددیگر.

گواهی ایزو 9001 باعنوان عمومی ترین ومادر تمامی استانداردها ، الزامات تمامی استانداردها رادرون خودش دارد ودرواقع پیش نیاز تمامی استانداردها میباشد. درواقع تمامی سازمانها باهرنوع فعالیت میتوانند ونیازمنداین هستندکه استاندارد ایزو9001 رادر سازمانشان طراحی وپیاده سازی نمایند.

انواعگواهینامه ایزو رامراکز و مراجع مختلفی صادر میکنندکه 400 الی 500 مرجع درایران درزمینه ثبت وصدور گواهینامه ایزو فعالیت میکنند.به مراجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو اصطلاحا CB گفته میشودکه CB ها زیر نظر مراجعی بانام اختصاری AB اعتبار دهی میشوند واین AB ها زیر نظر یک سازمان جهانی باعنوان IAF مدیریت واعتبار دهی میشوند بنابراین گواهینامه های دارای اعتبار IAF بالاترین سطح اعتبار رادارند. بطورکلی تر میتوان گفت CB ازاول دو کلمه Certification Body بدست میایدکه همانطورکه گفته شد درایران 400 الی 500 مرجع هستندکه تحت عنوان سی بی درزمینه ثبت وصدور گواهینامه ایزو فعالیت دارند و گواهینامه ایزو صادره ازطریق مراجعشان دارای اعتبار میباشد وسازمانها باخیالی آسوده میتوانند ازاین مراجع گواهینامه ایزو خودشان رادریافت کنند. درتمام کشورها CB ها وجود دارند ووظیفه ثبت وصدور انواع گواهینامه ایزو رابر عهده دارند. گفته شداین CB ها تحت نظر مرجعی باعنوان AB اعتبار دهی میشوند. هرکشور دارای حداقل یک AB میباشد. مثلا درایران NACI ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ،درآلمان DAKKS ، درکشور انگلستان UKAS ، درکشور ایتالیا ACCREDIA و در سوئیس SAS و AB کشور استرالیا JAS-ANZ و همینطور کشورهای دیگر. باز گفته شدکه AB خودشان تحت نظر یک سازمان جهانی باعنوان IAF اعتبار دهی میشوند. باتوضیحات داده شده میتوان گفت بالاترین سطح اعتبار گواهینامه ها ، گواهی نامه هایی میباشدکه تحت اعتبار IAF هستند.
ازانواع گواهی نامه ایزو میتوان استانداردهای زیررا نام برد وجهت اطلاعات بیشتر برروی هرکدام کلیک کنید.

گواهینامه ISO 16949 گواهی نامه ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودروسازی

گواهینامه ISO 21500 گواهی نامه ایزو 21500 سیستم مدیریت پروژه

گواهینامه ISO/IEC 27001 گواهی نامه ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

گواهینامه ISO 28001 گواهی نامه ایزو 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین

گواهینامهISO/TS 29001 گواهی نامه ایزو 290001 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی

گواهینامه ISO 31000 گواهی نامه ایزو 31000 سیستم مدیریت ریسک

گواهینامه ISO 29990 گواهی نامه ایزو 29990 سیستم مدیریت کیفیت آموزش جهت آموزشگاههای رسمی و غیر رسمی

گواهینامه ISO 20000 گواهی نامه ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات IT

 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.