گواهینامه ISO 10015 گواهی نامه ایزو 10015

 10015

گواهینامه ISO 10015 گواهی نامه ایزو 10015

گواهینامه ISO 10015 سیستم مدیریت کیفیت - آموزش ( سیستم مدیریت آموزش ) ازسری استانداردهای 10000 میباشد باعنوان سیستم مدیریت آموزش وبراهمیت مدیریت منابع انسانی ونیازیه آموزش بیشتر تاکید میکند. طراحی و پیاده سازی و دریافت گواهی نامه ISO 10015 سیستم مدیریت آموزش ، نشان دهنده میزان تعهد سازمان جهت منابع انسانی خود وهمچنین توانایی سازمان جهت نشان دادن راهبرد مورداستفاده جهت بهبود شایستگی کارکنانش میباشد.کارکنان یک سازمان بایستی درتمام سطوح آموزش ببینندتا تعهد سازمان درعرضه محصولات باکیفیت لازم جهت ارائه بازارطبق خواسته مشتریان برآورده شود و باآموزش آپدیت کارکنان یک سازمان الزامات لازم باتوجه خواسته مشتری برآورده شود. استاندارد ISO 10015 راهنما جهت یاری رساندن جهت سازمان و کارکنان آن بجهت پرداختن بمسائل آموزشی میباشد. آموزشهای افراد سازمان تحت تاثیر مواردی چون تغییرات بازار، فناوری، نوآوری، خواسته ها ویا الزامات مشتریان و سایر ذینفعان بایستی بروز شود و پیشرفت کند و باطراحی و پیاده سازی استاندارد iso 10015 سازمان نشان میدهدکه همواره اطلاعات و آموزشهایش پیشرفته و آپدیت میباشد.

گواهی نامه ایزو 10015 سیستم مدیریت کیفیت - آموزش شامل ایجاد، اجرا، نگهداری و بهبود راهبردها و سیستم آموزشی میباشدکه برکیفیت محصولات تاثیر میگذارد. استاندارد iso 10015 جهت استفاده درقراردادها، مقررات و صدور گواهی نامه درنظر گرفته نشده است. استاندارد ISO 10015 الزامات استاندارد ISO 9001 راتغییر نمیدهد اصلاح نمیکند و افزایش نمیدهد. همچنین جهت استفاده پیمانکاران آموزش جهت ارائه بجهت سایر سازمانها درنظر گرفته نشده است. پیمانکاران آموزش میتوانند درموارد مرتبط باتامین نیازهای آموزشی کارکنانشان ازاین استاندارد استفاده کنند.

استاندارد ISO10015 سیستم مدیریت کیفیت - آموزشISO 10015 الزامات مشترکی داردبا سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 پس بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت-آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 رانیز طراحی و پیاده سازی نماید.

گواهی ISO 10015 سرفصلهای مرتبط بااستاندارد ISO 10015 بدین شرح میباشد:

دامنه کاربرد 1

مراجع الزامی 2

اصطلاحات و تعریفات 3

شایستگی 3-1

آموزش 3-2

راهنمایی هایی جهت آموزش 4

آموزش: فرآیند چهار مرحله ای 4-1

تعیین نیازهای آموزشی 4-2

دروندادها، فرآیند،بروندادها، سابقه 4-2-1

تعیین نیازهای سازمان 4-2-2

تعیین و تحلیل الزامات مرتبط باشایستگی 4-2-3

بازنگری شایستگی 4-2-4

تعیین کاستی های مرتبط باشایستگی 4-2-5

شناسایی راه حلهای رفع کاستی های مرتبط باشایستگی 4-2-6

تعیین مشخصات مرتبط بانیازهای آموزشی 4-2-7

طراحی و برنامه ریزی آموزشی 4-3

دروندادها، فرآیند،بروندادها، سابقه 4-3-1

تعیین محدودیت ها 4-3-2

روشهای آموزش و معیارهای انتخاب 4-3-3

مشخصات مرتبط باطرح آموزش 4-3-4

انتخاب ارائه دهنده آموزش 4-3-5

اجرای آموزش 4-4

دروندادها، فرآیند،بروندادها، سابقه 4-4-1

پشتیبانی 4-4-2

پشتیبانی قبل از آموزش 4-4-2-1

پشتیبانی حین آموزش 4-4-2-2

پشتیبانی پس ازآموزش 4-4-2-3

ارزشیابی نتایج آموزش 4-5

دروندادها، فرآیند،بروندادها، سابقه 4-5-1

گردآوری داده ها وتهیه گزارشهای ارزشیابی 4-5-2

نظارت و بهبود فرآیند آموزش 5

کلیات 5-1

اعتباربخشی فرآیند آموزش 5-2

گواهینامه ISO10015 عمده سوالات درباره گواهینامه ISO 10015 بدین شرح میباشد: مراحل اخذ گواهینامه ISO 10015 ، مراکز معتبر صادرکننده گواهینامه ISO 10015 ، نحوه استعلام گواهی نامه ISO 10015 ، آموزش  طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت - آموزش و نحوه گرفتن مدرک ISO10015 ، ممیزی مراقبتی و نحوه تمدید اعتبار سالیانه گواهی نامه ISO 10015 ، نحوه اخذ گواهینامه ISO10015 ، شرایط دریافت گواهی نامه ISO 10015 و بسیاری سوالاتیکه ممکنست پیش بیاید.
 مرکز مشاوره سپاهان آماده جهت هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی و پاسخگویی جهت سوالات شما درزمینه انواع گواهی نامه  ISO میباشد.

Please publish modules in offcanvas position.