گواهینامه ایزو 10015

گواهینامه ایزو 10015

گواهینامه ایزو 10015

گواهینامه ایزو 10015 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت - آموزش ( سیستم مدیریت آموزش ) و الزامات موجود دراین استاندارد ایجاد، اجرا، نگهداری و بهبود راهبردها وسیستمهای آموزشی راکه برروی کیفیت محصولات عرضه شده توسط سازمان تاثیر میگذارد شامل میشوداین استاندارد جهت استفاده همه سازمانها فرای نوع دفعالیت و گستردگی اش میباشد. کاربرد استاندارد 10015 بابت استفاده درون قراردادها، مقررات و گواهی دادن و صدور گواهینامه درنظر گرفته نشده است. برروی الزامات استانداردهای سری ایزو 9000 چیزی نمیفزاید آنهارا تغییر نمیدهد ویا اصلاح نمیکند.همچنین استاندارد 10015 جهت استفاده پیمانکاران آموزش ارائه دهنده خدمات بابت سایر سازمانها نمیباشد.

تعاریف و اصطلاحات و الزامات درون استاندارد 10015 مورد نیاز تمامی شرکتها شامل: شایستگی ( بکارگیری دانش، مهارت و رفتار درعملکرد ) ، آموزش ( فرآیند اجرا و توسعه دانش، مهارت و رفتار جهت تامین نیازها ) ، راهنماییهایی جهت آموزش شامل فرآیند چهار مرحله ای ( فرآیند آموزشی نظام مند و برنامه ریزی شده میتواند نقش مهمی رادر یاری رساندن سازمان باهدف بهبود توتنمندیها و تامین اهداف کیفی سازمان ایفا نماید. مدیریت یک سازمان درحوزه آموزش تدوین شده استاندارد 10015 بایستی براین موارد نظارت کند: تعیین نیازهای آموزشی، طراحی و برنامه های آموزش ، اجرای آموزش ، ارزشیابی نتایج آموزش . مشارکت مناسب کارکنان شایسته بعنوان بخشی فرآیند آموزش منجربه احساس مالکیت بیشتری بابت فرآیند آموزش شده ودر نتیجه درتامین موفقیتش مسئولیت پذیری بیشتری راایجاد میکند.

گواهینامه ایزو 10015 هم کیفیت وهم کمیت آموزش رامد نظر قرار میدهد. درتمامی مراحل آموزش ازابتدا وچگونگی و کیفیت رادر نظر میگیرد و شامل میشود. استاندارد 10015 همچنین الزامات مشترک بسیاری داردبا ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، بهمین جهت توصیه میشود سازمان قبل ویا همزمان پیاده سازی و طراحی سیستم مدیریت کیفیت _ آموزش سیستم مدیریت کیفیت رانیز طراحی و پیاده سازی نماید.

استاندارد 10015 چارچوب مستحکمی بابت مدیریت فرآیندهای اصلی آموزش ارائه میکند. فرآیند آموزش ، بایستی خط مشی کیفیت و خط مشی آموزشی سازمان، الزامات مدیریت کیفیت ، مدیریت منابع و طراحی فرآیند بعنوان یک درونداد مورد توجه قرار گیردتا اطمینان حاصل گرددکه آموزشهای مورد نیاز درراستای تامین نیازهای سازمان میباشند.

ایزو 10015 الزامات مشترک زیادی با استانداردهای سری ۹۰۰۰ و سیستم مدیریت کیفیت بهمین جهت توصیه میشود سازمان قبل هر اقدامی ابتدا ۹۰۰۱ را طراحی و پیاده سازی  دریافت کند.

گروه مشاورین سپاهان باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

Please publish modules in offcanvas position.