گواهینامه ایزو
Super User

Super User

گواهینامه CE اتحادیه اروپا جهت شرکت در مناقصات

گواهینامه CE مخفف عبارت Conformity European میباشد درمعنای انطباق سازی باقوانین و قواعد اروپا و نشان CE نشانه ی ایمنی کالا میباشدواز گواهی نامه های مورد نیاز جهت شرکت درون مناقصات بنابر درخواست کارفرمای مناقصه گزار میباشد و درج نشان CE برروی یک محصول نشان ایمن بودن محصول مورد نظر میباشدو نشان اینست هیچگونه خطری جهت استفاده کنندگان دربر ندارد واین گواهینامه ازطریق اتحادیه اروپا جهت کنترل محصولات درون اروپا ایجاد شده و بهمین دلیل سازمانها واشخاص صادر کننده و صادراتی و وارداتی بازارهای اتحادیه اروپایی بایستی گواهینامه فوق رابگیرندالبته گواهی CE جهت تمامی محصولات کاربرد ندارد وتنهابه یکسری محصولات خاص تعلق میگیردو همچنین هرکدام ازانواع محصولات CE مختص خودشان رادارند. مثلا ماشین آلات ، تجهیزات پزشکی ، تجهیزات الکترونیکی ، مواد غذایی و محصولات ساختمانی هرکدام CE مختص خودرا دارند.

گواهینامه CE سه نوع هستند: CE اورجینال ویا اصلی ، CE انطباقی وهمچنین CE خود اظهاری . مراجع صادر کننده CE رااصطلاحا N.B مینامندکه زیر نظر سازمان ناندو NANDOO ( یک سازمانی ازمجموعه سازمانهای اتحادیه اروپا میباشدکه برروی مراجع صادر کننده CE نظارت میکند وآنرا مدیریت میکند دراین سازمانها جهت هرکدام N.B کدی چهار رقمی وجود داردکه ازطریقش میتوان درباره N.B مربوطه یعنی همان مرجع صادر کننده اطلاعات لازم راکسب کرد) مدیریت و اعتبار دهی میشوند. N.B درکشورهای عضو اتحادیه اروپا استقرار دارندو چند نمایندگی ازهمین N.B هادر ایران نیزبه فعالیت مشغول بوده وفعالیت میکنند.

گواهینامه CE گفتیم سه نوع دارد: نوع اول گواهینامه CE اورجینال یا اصلی ازنوع گواهینامه CE میباشدکه بتوسط  NANDOO مدیریت وهمچنین تحت نظر NANDOO صادر میشود. گواهینامه اورجینال دارای یک کد چهار رقمی بوده وقابل رجیستری میباشدو ازطریق سایت NANDOO قابل رجیستری میباشد وتنها ازطریق سایت تعریف شده ازسوی NANDOO قابلیت رجیستری دارد ونه ازطریق سایتهای متفرقه و اسامی مشابه دیگرش. این گواهینامه جهت محصولاتی کاربرد داردکه CE بدانها تعلق میگیرد. گواهی CE خوداظهاری ویا اظهار نامه وهمانطورکه ازنامش مشخص میباشد توسط خود سازمان اظهار میشود یعنی اینکه سازمان خودش آزمایشات راانجام میدهدو خودش اظهار میکندو زیر نظر N.B اینکار صورت نمیگیردو البته اینچنین گواهینامه مانند گواهینامه اورجینال میباشدو شرایط استعلام و رجیستریش مانند گواهینامه اورجینال هست بااین تفاوت آزمایشات توسط N.B انجام نمیشود بلکه توسط خود سازمان متقاضی انجام شده و اظهار میگردداین نوع گواهینامه CE مختص محصولاتی میباشدکه CE بدانها تعلق نمیگیرد واین دسته محصولات بااصرار صاحبان شرکتها جهت درج نشان CE برروی محصولشان تنها میتوانند ازاین نوع ویا نوع انطباقی CE استفاده کنند. گواهینامه CE انطباقی نیزاز طریق سازمانهای دیگر بجز N.B صادر میگرددکه توسط سایتهای مربوطه همان مراکز قابل رجیستری میباشد گواهینامه اینچنینی قطعا اعتبار گواهینامه اورجینال رانداردو قابلیت صادرات رانیزبه کشورهای اتحادیه اروپا نداردو قابلیت رجیستری دارد امانه ازطریق NANDOO بلکه ازطریق سایت معرفی شده توسط مرجع صادر کننده.

گواهی نامه CE امروزه یک وسیله تبلیغاتی بجهت تولید کنندگان هست وبهمین دلیل نیز تقاضای اخذاین گواهینامه بالا رفته و رداج پیدا کرده والبته گاها سازمانهای متقاضی باعدم آگاهی ازاینکه گواهینامه فوق رانمیتوانند جهت محصولشان بگیرند وبه محصولشان گواهینامه CE تعلق نمیگیرد درخواست CE میکنند وبایستی بدانند بدردشان نمیخورداما بازهم باوجود آگاه کردنشان درخواست دریافتش رادارند واینکه نشانش برروی کالایشان درج شودو البته تنها میتوانند ازنوع غیر اورجینال گواهینامه بگیرندکه جهت صادرات برایشان سودی ندارد. گاهاهم برخی سازمانها باعدم آگاهی ازنوع ماهیتش نشان CE رابر روی گواهینامه خود میزنندکه متاسفانه سازمانی نیزبدانها رسیدگی کندو متاسفانه سازمانها نیزاین کار راانجام میدهند.

گواهینامه CE جهت تجهیزات پزشکی نیزباید توسط 5 مرجع مورد تایید و تعریف شده اداره کل تجهیزات پزشکی صادر بشودو اینگونه سازمانهای فعال متقاضی حوزه تجهیزات پزشکی تنهاباید ازطریق 5 مرجع تعریف شده آنها جهت دریافت گواهینامه اقدام نمایند.

گواهینامه CE ازلحاظ هزینه نیزمتفاوت هستندو تیپ اورجینال ازلحاظ هزینه قیمت بالاتری داردو لازم بذکرست گاها دیده میشود متاسفانه سازمانها گاها گواهینامه انطباقی رابجای اورجینال غالب میکنندو بادریافت هزینه اورجینال گواهی انطباقی ارائه میدهد. بایستی گفت یک کد چهار رقمی برروی گواهینامه اورجینال درج شده ونشانه و مشخصه نوع اورجینال گواهینامه میباشدو سازمانهای متقاضی میتوانند بااین کد چهار رقمی نوع اورجینال گواهینامه خودرا تشخیص بدهند.

گواهی CE توصیه میشودکه قبل دریافتش ایزو9001 دریافت گردد وبنوعی پیش نیازش میباشدو البته الزام نیست سازمان متقاضی حتما ابتدااین گواهینامه رابگیرداما بهترست اینکار رابکند واین دربهبود روند و پیشرفت و پیاده سازی برایش کمک کننده هست.

گواهینامه ایزو جهت  شرکت در مناقصات

گواهینامه ایزو گواهینامه ای میباشدکه بامقاصد مختلفی اخذ میگرددو نشان کیفیت محصولات و فرآیندهای یک سازمان میباشد. مقاصد مختلفی چون شرکت در مناقصات ، صادرات و تبلیغات وحتی چشم و همچشمی. امااغلب جهت شرکت دردرون مناقصات شرکتها نیاز پیدا میکننداین گواهینامه رابگیرند. شرکتهای متقاضی اغلب نمیدانند ازکجا بایدکه اقدام کنندو ازچه طریق وچه مرجعی بایداین گواهینامه رابگیرند. نمیدانند ازکجا شروع کنندو آیا مدارک و شرایط خاصی لازم دارند واز نحوه گرفتن واقدام جهت دریافت گواهینامه ایزو اطلاعی ندارند. مابدین مراکز و نهادها میگوییم چگونه اقدام کنندو تمامی اطلاعات رادر اختیارشان میگذاریم وصفر تاصد رابر عهده میگیریم تامجموعه متقاضی براحتی وبدون هیچگونه دغدغه برسدبه گواهینامه ایزو ونگرانی ازاین بابت نداشته باشدکه چکار باید بکند؟ مرکز مشاورین سپاهان HSE باسابقه درخشان و مشاورین باتجربه تمامی اطلاعات رادر خصوص گواهینامه ایزو بطور رایگان دراختیار مشتریان محترم قرار میدهد. تنهابا یک تماس میتوانید اطلاعات لازم رااز مرکز ما دریافت کنیدو براحتی گواهینامه خودرا بدون نگرانی درزمان مناسب بدست بیاورید.

گواهینامه ایزو مراحلی داردتا بتوان آنرا ازطریق مراجع دریافت کردو اولین مرحله اینکه بدانیم ازکدام مرجع میخواهیم گواهینامه بگیریم. بدانیم مراجع صدورش کدامند ازطریق کدام نهاد بایستی اقدام کنیم. مراجع صدوراین گواهینامه رااصطلاحا واختصارا CB مینامندکه مخفف سرتی فایبادی میباشدو مراجعی بانام AB بدین CB اعتبار میدهندو مدیریتش میکنندو درنهایت IAF باعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان دربالاترین راس چرخه AB رااعتبار میدهد. گواهینامه های IAF ضمن زمانبر بودن هزینه های زیادی دارند بهمین دلیل ایرانیها خودشون مراجعی رابوجود آورندو CB هایی ساختندکه تحت اعتبار یک AB داخلی فعالیت میکنندو اصطلاحا بدین مراجع غیر IAF میگویندو درون ایران 500 الی 600 هستندکه غیر IAF هستندو روزبروز درحال افزایش هستندو دراین میان مراجعی پدید آمدندکه اقدام کردندبه درست کردن گواهینامه تقلبی وآنچنان اینکار راماهرانه انجام میدهندکه تشخیص تقلبی بودنش بسیار سخت میباشدو بایستی شرکتهای متقاضی مراقب باشندکه دردام چنین افراد شیادی نیفتندو گاها باهزینه گزاف باطمع رسیدن سریع و بی دغدغه گواهی تقلبی عایدشان بشود. گواهینامه غیر IAF بیشتر باب شده و مورد درخواست میباشدو بدلیل اینکه کار راه انداز هستند وتنها جهت صادرات نمیتوان ازآن استفاده کرد اغلب متقاضیان بدلیل بصرفه بودن وقت و هزینه ازاین نوع گواهینامه استفاده میکنندو اینگونه گواهینامه کارشان راراه میاندازد.

گواهینامه ایزو درمرحله دوم پیاده سازی میباشدکه اغلب پیاده سازی زمانبر بوده و هزینه زیادی دارد بهمین دلیل اغلب مدیران کلیدی پیاده سازی رادر دستور کار خودندارندو ازاین پیاده سازی فراری نیزهستندو مراجع غیر IAF نیز برروی پیاده سازی پافشاری نمیکنند وروی پیاده سازی حساس نیستندو براحتی گواهینامه صادر میکنند. پیاده سازی سخت و زمانبر اغلب باعث فرار مدیران میشودو تنها درموارد نادری سازمانها اقدام میکنندبه پیاده سازی و مشاورین طی چندین مرحله مشاوره مدیران کلیدی و پرسنل راآموزش میدهند.

ممیزی نیز مرحله بعدی ثبت و صدور میباشدکه توسط ممیز انجام میشودو ممیز طی چندین مرحله ممیزی و رفع عدم انطباقها جهت صدور اقدام میکندو درخصوص IAF سختگیری بیشتر هست واما درباره غیر IAF کمتر سختگیری میشودو ممیز طی یکی دو مرحله سازمان راجهت دریافت گواهینامه تایید میکندو دستوربه صدور میدهد.
گواهینامه ایزو درمرحله سوم ثبت و صدور میباشدو آخرین مرحله دستیابی به گواهینامه میباشد. دراین مرحله گواهینامه صادر میشودو سازمان میتواند ازطریق سایت AB آنرا رجیستری کندو متوجه بشودکه گواهینامه ایزو او دارای اعتبار میباشد واین درخصوص گواهینامه غیر IAF هست واما درخصوص گواهینامه IAF میتوان آنرا ازطریق سایت IAF رجیستری کرد.
پنج شنبه, 04 خرداد 1396 15:45

گواهینامه HSE جهت شرکت در مناقصات

گواهینامه HSE جهت شرکت در مناقصات

گواهینامه HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی ازانواع گواهی نامه هایی میباشدکه پیمانکاران مناقصه گزاربابت مناقصه احتمال دارداز تمامی شرکتها آنرا درخواست کنداین گواهینامه ازعمومی ترین آنهامیباشدکه جهت تمامی شرکتها کاربردی بوده و ممکنست ازآنها درون مناقصات درخواست کنند و شرکتها چون اغلب ازنوع شرکتهای نوپا و تازه تاسیس هستند احتمالاًاین گواهینامه رادر دست ندارند و بایستی آنرا دریافت کنند امادر ابتدا بایستی بدانندکه گواهینامه چیست و توسط کدام مراکز صادر میگردد و ازکجا بایدآن رادریافت کنند. گواهینامه HSE درحقیقت الزامات دو استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رادر خوددارد و درواقع الزامات دو استاندارد  فوق راتعریف میکند بااین توصیفات توصیه مابه سازمانها دریافت همزمان ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ و HSE بهمراه یکدیگر میباشد ویا قبل ازاینکه یک سازمان هرگونه اقدام جهت دریافت HSE انجام دهد بهترست درابتدا گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ و گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ رابرای  سازمان دریافت کند وسپس بابت دریافت HSE اقدام کند البته الزام نیست یک سازمان حتماً درابتدااین دو گواهینامه رادریافت کند و سپس جهت اخذ HSE کارهای لازم راانجام دهد بلکه میتواندبه تنهایی نیزاین گواهی نامه رادریافت کند.

 مراجع صادر کننده گواهینامه HSE مانند گواهینامه ایزو هست مراجع صادر کننده گواهینامه رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB زیر نظر یک مرجع بالا دست باعنوان AB فعالیت میکند خوداین AB زیر نظر یک نهاد بالادستی بین المللی با عنوان نهاد بین‌المللی اعتباردهندگان IAF مدیریت و صادر میگردد حالا ایرانیها بنا برهر دلیلی همچون اوضاع اقتصادی نابسامان، تحریمات و طولانی بودن و هزینه بر بودن گواهینامه  فوق آمدند و یکسری مراجعی راساختندکه دارای اعتبار داخلی میباشد و جهت مقاصد داخلی کاربرد دارداین مدل گواهینامه کاملاً ساخته و پرداخته ایرانیها بوده و ایرانیها خودشان آنهارا ساختند ودر ایران صادر میگردد و باتوجه قوانین داخلی تهیه و تدوین گردیده، بدلیل اینکه ارزان و فوری بدست می آیند بسیار مورد تقاضا میباشدبا اینکه دارای اعتبار هستند امادر خصوص صادرات نمیتوان ازآنها استفاده کرد.

HSE ازلحاظ پیاده سازی دارای اهمیت بسیار بالایی میباشد و ما توصیه میکنیم به سازمانهاکه حتماًاین سیستم مدیریتی رااز درون سازمان خودشان بمرحله اجرا بکشانندوبا مستندات ارائه شده بابت پیاده سازی اقدام نماینداز محسنات گواهینامه اچ اس ای میتوان بدین موارد اشاره کرد. الزامات بیان شده درون گواهی HSE شرکت راهمراهی میکند تابداند و بتواند آندسته عوامل که محیط زیست رابه خطر میاندازد کنترل کرده و ازبین ببرد همچنین باعث ایمن شدن محیط کار ودر نهایت بالا رفتن انگیزه کارمندان باشد. بطور کل مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی میتوان کاهش حوادث و اتفاقات درون محیط کار ، کاهش تاثیرات و عواقب بلند مدت زندگی کارکنان باتوجه باالزامات بیان شده درون HSE و باعث کاهش خسارات و صدمات جانی جبران ناپذیر ، نقص عضو وحتی مرگ میشود، افزایش تولیدات و ارائه خدمات بیشتر، ایجاد انگیزه بالا درکارکنان و افراد شاغل شرکت بجهت کار در محیطی ایمن و عاری ازخطر، کاهش ضایعات ، کاهش ایجاد آلودگی محیط زیست ضمن فعالیتها و فرآیندها ودر نهایت کاهش آلودگی زیست محیطی مانند آلودگی آب، خاک و هوا ، حفظ منابع طبیعی جهت نسلهای آینده ، کنترل و کاهش بیماریهای ناشی ازمحیط زیست آلوده ، شکر و قدر دانی ازنعمتهای الهی وبسیاری مزایای دیگر.

گواهینامه HSE ارزان و فوری اغلب مورد درخواست شرکتها میباشدکه باتوجه بدین الزامات و مزایای بیان شده اخذ فوری و ارزان توصیه نمیشوداما چنانچه شرکتها نیازبه دریافت فوری و ارزان گواهی HSE داشتند توصیه میشود بعداز دریافت درزمان مقتضی باتوجه مستندات ارائه شده توسط مراجع صادر کننده و مطالعه مستندات خودشان پیاده سازی راتوسط یک مشاور ویا یک فرد آموزش دیده انجام بدهند.
مرکز مشاورین سپاهان HSE تمام خدمات مشاوره رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد.

گواهینامه صلاحیت ( رتبه یا گرید ) پیمانکاری جهت شرکت در مناقصات

گرید و رتبه پیمانکاری سوال اغلب شرکتهای پیمانکاری میباشدکه بنابر هردلیلی همچون مناقصات میخواهند گرید ویا رتبه پیمانکاری رادریافت کنند. شرکتهای پیمانکاری فعال در حوزه آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات و تجهیزات، کاوش های زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میتوانند و نیاز دارندکه رتبه پیمانکاری رادریافت کننداین رتبه پیش نیاز دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد ویعنی شرکتهای متقاضی دریافت رتبه پیمانکاری درابتدا بایستی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران راداشته باشند ویا دریافت کنند.

رتبه پیمانکاری از رتبه 5 الی 1 متغیر میباشدکه رتبه 5 پایین ترین رتبه و رتبه 1 بالاترین رتبه میباشد. برای اولین درخواست شرکتها میتوانند دو رتبه رادرخواست داده و حائز صلاحیت دریافت دو رتبه 5 شوند. تنها کسب سه رتبه 5 همزمان درخصوص رشته های ساختمان و ابنیه ، تاسیات و تجهیزات و مرمت آثار باستانی امکانپذیرست و میتوان بطور همزمان جهت سه رشته فوق درخواست رتبه 5 کرد. مدیر عامل وحداقل دو سوم اعضای هیات مدیره (طبق قوانین مندرج درون آیین نامه تااین تاریخ) بایستی دارای مدرک لیسانس باشند. وجود دونفر بعنوان پرسنل امتیاز آور ازمیان کارکنان ویا هیات مدیره باسابقه 36 ماه بیمه در 48 ماه گذشته الزامیست بشرط آنکه 3 ماه آخر بیمه اش درشرکت متقاضی باشد. درخصوص اولین درخواست رتبه شرکت های متقاضی رتبه 5 بایدکه یکی از اعضای هیات مدیره امتیاز آور درزمینه رشته مورد درخواست دارای سه سال سابقه بیمه مفید باشد. افراد بازنشسته میتوانند عضو هیات مدیره ، مدیر عامل یا کارکنان امتیاز آور محسوب شوند. شرکتهای متقاضی میتوانند نیمی ازافراد امتیاز آور خودرا ازمیان افراد بازنشسته ویا هیات علمی انتخاب کنند.( سوابق کاری گذشته افراد امتیاز آور بازنشسته بایدمرتبط باشد ). اینها تنها چند مورد ازمواردی میباشدکه سازمان راحائز دریافت رتبه 5 میکند. درخصوص شرایط دریافت رتبه 4 تا 1 میتوان موارد ذیل رانام برد: درمورد قرارداد های خاتمه یافته بادستگاههای دولتی ارائه مفاصا حساب بیمه ویا تاییدیه ازکارفرما الزامیست. درمورد قراردادهای درحال اجرا ارائه آخرین صورت وضعیت تایید شده کارفرما الزامیست. درمورد قراردادهای خاتمه یافته بادستگاههای خصوصی ارائه برابراصل مفاصا حساب بیمه الزامی میباشد. درمورد قراردادهای درحال اجرابا دستگاههای خصوصی بایداز بیمه و سازمان مالیات استعلام گردد. درمورد قراردادهای دست دوم خاتمه یافته ارائه برابر اصل مفاصا حساب بیمه و نامه تاییدیه کارفرمای اصلی الزامی میباشد. درمورد قرارداد های دست دوم درحال اجرا بایداز بیمه و مالیات استعلام شودو یکسری شرایط دیگرکه درایمجا نمیگنجد وشما متقاضی محترم میتوانید باتماس بامرکز اطلاعات تکمیلی تررا دریافت کنید.

شرایط رتبه پیمانکاری و ازسری مدارک لازم جهت اقدام و دریافتش میتوان بدین موارد اشاره کرد: مدارک لازم جهت تشکیل پرونده رتبه: تمامی مدارک بایددارای مهر شرکت و امضای صاحبان امضا مجاز شرکت وهمینطور جمله (کپی برابر اصل است) باشند. مدارک پرسنل (هیئت مدیره ، سهامداران و پرسنل امتیاز آور) شامل شناسنامه (درصورت وجود توضیحات پیوست شود)، رو و پشت کارت ملی ، عکس پرسنلی ، نمونه امضا ، تصویر کارت پایان خدمت ویا معافیت بابت افراد مشمول متولد 1338 وبعد ازآن بابت اعضا ، مدارک تحصیلی ، حکم بازنشستگی افراد بازنشسته. گواهی تجمعی بیمه تامین اجتماعی وارائه کد رمز های افراد درون سایت تامین اجتماعی (افراد امتیاز آور درسه سال اخیر الزامیست). مدارک دوره های آموزشی کوتاه مدت افراد فنی. گواهی اشتغال بکار افراد امتیاز آور ازیکی ازشرکتهای قبلی رتبه درخواستی راداشته ودرآنها سابقه بیمه داشته اند. ارائه رتبه یااین قرارداد کاری شرکت قبلی رتبه دار. آخرین اظهار نامه ثبتی شرکت (شرکتهای بامسئولیت محدود بجای اظهار نامه ثبتی شرکت ازبرگه شرکت نامه تصویر بگیرند. آخرین اساسنامه شرکت. روزنامه تاسیس وتمامی روزنامه های رسمی تغییرات 20 سال اخیر. تعهد نامه مبنی براینکه شرکت تنها دارای همین تغییرات هست. تصویر صورتجلسه مجمع عمومی بیانگر 100 % صاحبان سهام. تصویر گواهینامه صلاحیت قبلی (در صورت وجود). آخرین اظهار نامه مالیاتی سال منتهی بررسی پرونده مورد تایید سازمان امور مالیاتی. اجاره نامه ویا سند ملکی دفتر مرکزی و شماره تماس دفتر مرکزی و شعبات و پست الکترونیک آنها. برگه پرداخت بیمه و پروژه درطول 36 ماه گذشته (جهت رتبه 5 بیمه پروژه نیاز نمیباشد).

شرایط رتبه پیمانکاری و نحوه دریافت و قوانینش مفصل میباشدو اختصارا اینجا بدان پرداختیم درخصوص هرگونه سوال و کسب اطلاعات جزئی تربا مرکز مشاورین سپاهان HSE تماس گرفته واطلاعات تکمیلی رااز مشاورین باتجربه مرکز تنها بایک تماس دریافت نمایید. مرکز مشاورین سپاهان HSE بصورت رایگان اطلاعات لازم رادر اختیار شما متقاضی عزیز قرار خواهد داد.

رتبه انفورماتیک جهت شرکت در مناقصات

رتبه انفورماتیک مورد نیاز شرکتهای فعال درحوزه کامپیوتر و IT میباشدکه دراساسنامه شان موضوعاتی چون برق و الکترونیک و تاسیسات و خرید و فروش و صادرات و واردات ماشینهای اداری و واردات و صادرات کلیه کالاها و تجهیزات مجاز بازرگانی و همچنین خدمات ثبت نشده باشدو موضوع اساسنامه شان مختص موضوعات فن آوری اطلاعات ، انفورماتیک ، مخابرات و اطلاعات باشد. اگرکه غیر ازاین بود موضوعات اساسنامه شان راتغییر بدهندپس رتبه انفورماتیک دررسته های سخت افزار ، نرم افزار ، انتقال اطلاعات ، مشاوره ، ارائه خدمات کاربرد دارد.

گرید انفورماتیک راقبلا شورایعالی انفورماتیک صادر میکرداما امروزه دیگر شورای عالی انفورماتیک آنرا صادر نمیکندو وظیفه صدورش برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشدپس امروزه شرکتهای سخت افزار ، نرم افزار ، انتقال اطلاعات ، مشاوره وهمینطور شرکتهای فعال درحوزه ارائه خدمات جهت دریافت رتبه انفورماتیک بایستی ازطریق سازمان برنامه و بودجه اقدام نمایند ونه اینکه طبق روال قبل ازطریق شورایعالی انفورماتیک اقدام نمایند.

گرید و رتبه انفورماتیک و ازعوامل امتیاز آور دراین حوزه میتوان ازاین موارد نام برد: ارائه وداشتن اظهار نامه مالیاتی (حقوق و دستمزد وهمچنین درآمد) واینکه هرچقدر میزان ومقدار حقوق و دستمزد بالاتر باشد سازمان میتواند ازلحاظ امتیاز امتیاز بهتری بگیرد. ازدیگر موارد امتیاز آور رضایتمندی مشتریان هست واینکه چنانچه کسی تابحال ازشرکت شکایتی نداشته باشدبرایش امتیاز آور بوده و شرکت رادارای امتیاز میکند. تحصیلات مدیر عامل چنانچه مرتبط باشد وهمچنین لیسانس باشد سازمان راجهت رتبه دارای امتیاز میکندو درصورت نداشتن لیسانس دارا بودن حداکثر مدرک دیپلم با12 سال سابقه کار مفید درحوزه IT نیزامتیاز آور میباشدو توضیح اینکه رشته مرتبط شامل علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، IT ورشته های مرتبط شامل مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، ریاضی وفیزیک وآمار میباشد. همینطور سابقه بیمه کارکنان امتیاز آور هرچقدر بیشتر باشد سازمان جهت دریافت رتبه حائز امتیاز بهتر وبیشتری میشود.

رتبه انفورماتیک از رتبه 7 تا رتبه 1 متغیرست. آندسته شرکتهاکه بار اول قصد دارند جهت سازمانشان رتبه بگیرند بیشتراز رتبه 4 نمیتوانند درخواست داده وبگیرندو چنانچه بخواهند رتبه بهتری بگیرند یعنی رتبه 3 الی 1 بایدحداقل اززمان دریافت رتیه قبلیش یکسالی گذشته باشد. امتیاز کسب شده تا49 رتبه 7 ، امتیاز کسب شده 50تا 149 رتبه 6 ، امتیاز کسب شده 150تا 499 رتبه 5 و امتیاز کسب شده 500تا 1999 رتبه 4 و الی آخر.
شرایط رتبه انفورماتیک و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده شامل موارد زیر میباشد: صفحه روزنامه تأسیس ( اسکن تمام صفحه – مارک شده). صفحه اساسنامه واینکه موضوع فعالیت داخلش عنوان شده باشد. روزنامه رسمی آخرین تغییرات  هیئت مدیره و مدیر عامل. روزنامه رسمی آخرین تغییرات آدرس و کدپستی. صورتجلسه مجمع عمومی شامل اطلاعات سهامداران ، ارزش سهام و تاریخ سهامدار شدن. اظهارنامه مالیاتی دو سال آخر. امضا فرم تعهد نامه. سوابق کاری مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و کارشناسان الزامی (بیمه تجمعی سه سال اخیر بجهت کارشناسان الزامی وبرای مدیریت و اعضای هیئت مدیره بدون محدودیت زمانی). مدارک بارگزاری شده درون سایت بایستی کپی برابر اصل باشد ودر فرمت پی دی اف . ضمنا لازم بذکرست افراد بازنشسته و اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی وهمینطور دانشگاهها نیاز ندارندکه لیست بیمه ارائه بدهند. وبعداز مرحله ثبت نام درسایت ساجات و بارگزاری مدارک پرونده جهت کارشناسی میرود و بعداز اینکه کارشناسی دوم انجام گرفت بایستی مدارک بصورت فیزیکی فرستاده شودبه دبیرخانه سازمان برنامه و بودجه. وبعد پروسه وارد مرحله آخرو درحقیقت کارشناسی سوم میشودو پروسه وارد مرحله صدور گواهینامه میشودو رتبه بهمان آدرس ذکر شده شرکت درون اساسنامه ارسال میشود.

گرید انفورماتیک و رتبه انفورماتیک وبطور خلاصه چکیده اینکه رتبه انفورماتیک جهت شرکتهای فعال درحوزه کامپیوتر و IT وهمچنین ITC میباشدکه درحوزه های سخت افزار ، نرم افزار ، مشاوره ، ارائه خدمات و انتقال اطلاعات فعالیت میکنند  واز رتبه 7 الی رتبه 1 متغیر میباشدو توسط سازمان و بودجه صادر میگرددو قبلا توسط شورایعالی انفورماتیک صادر میشد. و مدارک بایستی درابتدا درون سایت ساجات بارگزاری شود.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ازانواع گواهینامه مورد نیازجهت شرکت در مناقصات میباشدکه کارفرمای مناقصه گزار ازشرکتهای پیمانکاری فعال در حوزه شرکتهای ساختمانی ، آب ، راه و ترابری، صنعت و معدن ، نیرو ، تاسیسات و تجهیزات ، کاوشهای زمینی ، رشته ارتباطات ، کشاورزی ، مرمت آثار باستانی ، نفت و گاز میباشد.

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران بنابر الزام وزارت کار باتوجه یکسری شرایط و یکسری کلاسهای آموزشی دوره های آموزشی و مدارک ارائه میشودبه سازمانها زمانیکه یک سازمان میخواهد جهت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام کنند اول ازهمه بایستی یک نفر بعنوان مسئول ایمنی رادر اختیار داشته باشدکه دارای تحصیلات مرتبط باشد شرکتهای پیمانکاری درازای هرکارگاه بایستی یک نفر رابه عنوان مسئول ایمنی معرفی کنندکه دارای تحصیلات مرتبط باشد در غیر این صورت بایستی دو دوره ایمنی عمومی مخصوص مسئول ایمنی و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک مختص مسئولین ایمنی رابگذرانداما چنانچه تحصیلات مسئولین ایمنی مرتبط باشد تنها گذراندن کلاس شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک کافی میباشد تمامی کلاسها باتوجه الزام اداره کار زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی مدیریت سازماندهی میشود و مدرکش توسط وزارت کار صادر میشود توصیه مابه آندسته افرادکه بدنبال شغل مناسب هستند اینست این دوره ها رااز قبل بگذرانند تابتوانند درون شرکتهای پیمانکاری آینده شغلی خوبی داشته باشند و باتوجه بدین الزامات موقعیت شغلی خوبی رابه دست بیاورند یک دوره دیگرهم مختص کارفرمایان میباشدبا عنوان ایمنی عمومی مختص کارفرمایان و صاحبان کار یکی ازاعضای هیئت مدیره بایداین دوره رابگذراننداین دوره نیز زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی برگزار میشود و صادر میگردد یک دوره دیگرنیز مختص تمامی افراد لیست بیمه میباشدکه تمامی افراد لیست بیمه بایستی یک دوره رابا عنوان ایمنی عمومی مخصوص کارگران رابگذرانند واین دوره نیزمانند دو دوره بیان شده زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شده ، مدیریت و صادر میگرددپس زمانیکه یک شرکت میخواهد جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام کنند بایستی درابتدا کارمندانش ایندوره ها راگذرانده باشند واین مدارک راداشته باشدتا بتوانند جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام کرده وآن رابگیرند بسیاری ازشرکتها بدلیل سختی کار واینکه فرصت کافی جهت گذراندن کلاس ها راندارند گاهاً میخواهندکه بدون گذراندن ایندوره ها و صرفاً هرچه سریعتربه گواهینامه دست پیدا کندامااین امر شدنی نیست زیراکه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی خودش برروی صدور گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران نظارت میکند وتنها گواهینامه های صادر شده توسط آن مرکز دارای اعتبار میباشد اغلب اعضای هیئت مدیره بدلیل مشغله کاری میخواهندکه اززیر دوره مختص خودشان شانه خالی کنند و میخواهندکه کسی رابه جای خودجهت کلاس ها بفرستندکه عملاً ممکن نیست و قوانین و قواعد ثبت و صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایستی رعایت گردد. مسئولیت برگزاری دوره آموزشی برعهده مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی میباشد.

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران نشانگر ایمنی بودن محیطهای پیمانکاری میباشد. جهت ثبت نام بایستی ازطریق سایت مربوطه یعنی ساجات اقدام کرده و اطلاعات درون سایت ساجات بارگزاری شوداین اطلاعات شامل مشخصات پیمانکار ، مشخصات و اطلاعات دفتر ، آگاهی و اطلاع از مجوز پیمانکاری ، سابقه های موجود فعالیت تاسه سال پیش، حوادث اتفاق افتاده سه سال اخیر ودر نهایت ارسال اسکن مدارک . پس ازپایان کار ثبت نام دراین سامانه و اخذ تأییدیه ثبت نام بصورت تلفنی ازکانون انجمنهای صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مورد نظر ، بایدبرای ارائه اصل مدارک و تشکیل پرونده فیزیکی اقدام نمود . پس ازپایان کار ثبت نام دراین سامانه و اخذ تأییدیه ثبت نام بصورت تلفنی ازکانون انجمنهای صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مورد نظر ، بایدبرای ارائه اصل مدارک و تشکیل پرونده فیزیکی اقدام نمود . هرشرکت بایداز طریق انجمن صنفی شهر مورد نظر خوداقدام نمایند. جهت اقدامات لازم تنها کافی است یک نفرکه ازتمامی خصوصیات شرکت و تمامی مشخصات شرکت آگاهی کامل رادارند اقدامات لازم راانجام دهد.

مرکز مشاورین سپاهان HSE باوجود مشاورین با تجربه و خبره آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بابت متقاضیان میباشد. تمامی خدمات مشاوره مرکز ما بصورت رایگان بوده و کلاسهای لازم جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را زیر نظر وزارت کار برگزار میکند

گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی یا مجوز اداره کار جهت شرکت در مناقصات

مجوز اداره کار ، گواهی صلاحیت اداره کار ویا گواهینامه شرکتهای خدماتی و رتبه شرکتهای خدماتی ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتهای خدماتی جهت ارائه در مناقصات میباشدکه ممکنست کارفرمای مناقصه گزار ارشرکتهای خدماتی فعال حوزه های امور آشپزخانه ورستوران ، تعمیر و نگهداری تجهیزات ووسایل اداری ، نگهبانی فضای سبز ،خدمات عمومی، چاپ وتکثیر وهمچنین تاسیسات درخواست میکندو تفاوت داردبا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، حوزه فعالیت جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات و تجهیزات، کاوش های زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد. مجوز اداره کار تااین زمان و زمان ثبت مقاله سه سال میباشدو بایستی هرسال تمدید بشود. همچنین دو الی چهار ماه طول میکشدتا صادر گردد. تقاضای مااز سازمانها وقبل اقدام اینست ابتدا مدارک مورد نیاز راجهت تسهیل و سرعت بخشیدن روند کار آماده کنند وسپس اقدام کنندهمچنین توصیه میشود تمامی مدارک رامهیا کنندتا نقص پرونده نخورند.

مجوز اداره کار جهت دریافت نیازبه مدارکی داردکه مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده شامل: عضویت در انجمن صنفی شرکتهای خدماتی و پشتیبانی و فنی و مهندسی (مدارک مورد نیاز جهت عضویت : آگهی تاسیس (کپی برابر اصل) ، اساسنامه و روزنامه رسمی (کپی برابر اصل) ، آگهی تغییرات (کپی برابر اصل) ، مدرک تحصیلی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره (کپی برابر اصل) ، شناسنامه و کارت ملی و 2 قطعه عکس  4*3 مدیر عامل (کپی برابر اصل) ، اجاره نامه یا سند ملکی (کپی برابر اصل) ،نامه در خواست عضویت، اساسنامه و روزنامه رسمی تاسیس و آگهی تاسیس و شرکت نامه یا اظهارنامه ثبت شرکت، روزنامه های رسمی تغییرات آدرس، هیئت مدیره یا موضوع وسرمایه و بازرسی در صورت وجود، شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی وعکس 4*3 و آدرس و تلفن و کد پستی مدیر عامل وتمام اعضای هیئت مدیره ، لیست بیمه پرسنل و برگه پرداختی و فیش واریزی بیمه دفتر مرکزی و پیمانها ( منتهی به آخرین ماه در خواست تاییدصلاحیت شرکتهای خدماتی اداره کار) ، اجاره نامه یا سند مالکیت (در صورت اجاره ای بودن ملک ، اجاره نامه باید دارای کد رهگیری باشد.) ، لیست حقوق پرسنل دفترمرکزی و پیمانها ( طبق فرمت درخواستی اداره کار ) ، لیست تجهیزات دفتر مرکزی به همراه فاکتورهای خرید آنها. طرح طبقه بندی مشاغل بهمراه تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل از وزارت کار برای تمام پرسنل حتی یک نفر ( بابت پرسنل دفتر مرکزی و پیمان) ، تصویر شناسنامه و کارت ملی ومدرک تحصیلی و آدرس و تلفن و کد پستی تمام کارکنان لیست بیمه دفتر مرکزی، تصویر گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در صورت وجود، اظهارنامه مالیاتی 4سال قبل و برگه قطعیت مالیاتی آنها، صلاحیت اداره کار قبلی (در صورت وجود) ، قراردادهای 4 سال اخیربرای هرسال فقط یک نمونه و در صورت اتمام پروژه مفاصا حساب بیمه ، تصویر گواهینامه آموزشی کارفرمایی ، نامه درخواست گواهینامه از انجمن صنفی شرکتهای خدماتی و پشتیبانی و فنی و مهندسی.

برگزاری دوره آموزشی کارفرمایی جهت مدیرعامل و یایکی ازاعضای هیات مدیره الزامیست وبه هیچ وجه نمیتوانند بدون گذراندن دوره آموزشی کارفرمایی جهت دریافت مجوز اداره کار اقدام کنند زیراکه نقص پرونده میخورند. همچنین بایستی فرد مورد نظر تحصیلاتش دیپلم و بالاتر ازدیپلم باشد. مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده بابت دوره آموزش کارفرمایی شامل: شناسنامه و کارت ملی(پشت ورو ) و مدرک تحصیلی (کپی برابر اصل محضری)، 2 قطعه عکس 4*3 ، فیش واریزی بابت آموزش کار فرمایی .

م
چهارشنبه, 03 خرداد 1396 17:08

گواهینامه آموزشی ایزو

گواهینامه آموزشی ایزو ISO

گواهینامه آموزشی ایزو ISO ازجمله مدارک آموزشی مورد نیاز اکثر کاربران، متقاضیان و حتی دانشجویان بمنظور کسب اطلاعات و دانش فنی درحوزه استانداردهای ایزو ISO و آشنایی باانواع سیستمهای مدیریتی متعارف درسطح دنیا میباشد. گواهی نامه آموزشی ایزو و دوره های مربوطه ایزو بصورت مکاتبه ای ، حضوری ، سازمانی و خصوصی برگزار میشود.


گواهی نامه آموزشی ایزو شامل انواع گواهینامه ایزو بخصوص انواع عمومی و سیستمهای مدیریتی عمومی میشود مانند: ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای میشود. دوره ها شامل دوره های مبانی و مقدماتی ایزو همچون دوره مقدماتی آشنایی ایزو همچون ایزو 9001, ایزو 14001, ایزو 45001, HSE , IMS ،دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ، دوره های پیشرفته مستند سازی و کاربردی سیستمهای مدیریتی، دوره های ممیزی داخلی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستمهای مدیریتی همچون سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و انواع دوره های مورد نیاز متقاضیان میباشدکه گروه مشاورین سپاهان مدیریت برگزاری دوره های مورد نیاز متقاضیان بصورت مکاتبه ای و حضوری و سازمانی وهمچنین خصوصی میباشد.


گواهی آموزشی ISO مستلزم شناخت گواهینامه ایزو میباشد و اینکه بدانیم گواهینامه ایزو چیست؟ گواهینامه ایزو ازانواع گواهینامه مورد نیاز شرکتها جهت مناقصات و صادرات و تبلیفات و رقابت و برند سازی و منظورهای دیگر میباشد و براساس سیستمهای مدیریتی مورد نیاز شرکتها درجهت فرآیندهایشان تهیه و تدوین گردیده است.


گروه مشاورین سپاهان بعنون یک مرکز معتبر درحوزه مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص انواع گواهینامه ایزو ISO, HSE, IMS, CE, گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک وهمچنین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، مدیریت برگزاری دوره های آموزشی گواهینامه آموزشی ایزو رادارد.
با مرکز تماس بگیرید.
چهارشنبه, 03 خرداد 1396 17:07

گواهینامه آموزشی HSE

گواهینامه آموزشی HSE


گواهینامه آموزشی HSE یاهمان HSE-MS مدرکی آموزشی موردنیاز افراد متقاضیان شغل HSE و سایر مشاغل مرتبط باموضوع ایمنی ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست و همچنین علاقمند، دانشجویان ویا شاغلین و فعالان جدی درزمینه اچ اس ای میباشد.

گواهینامه آموزشی HSE طی گذران دوره های آموزشی HSE بدست میایدکه متقاضیان بسیاری دارداین دوره آموزشی با دوره آموزشی HSE اداره کار متفاوت هست و نباید اشتباه گرفته شود و متقاضی محترم میتواند بایستی بداند متقاضی کدام دوره هست و تفاوت ایندو رابداند گواهینامه HSE یاهمان HSE _ Ms ازطریق مراجع صادر کننده ایزو صادر میشوداما گواهی نامه HSE اداره کار توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی برگزار شده و مدیریت میگردد. دوره های HSE رااز سه طریق میشود گذراندو مدرکش راگرفت یااز طریق مراکز فنی و حرفه ای کشور، ازطریق وزارت کار و رفاه اجتماعی ویا ازطریق مراکز خصوصی و دردو شکل برگزار میشود: حضوری، مکاتبه ای و بصورت دوره های خصوصی و سازمانی.

دوره های آموزشی HSE شامل آموزش الزامات و مستندات ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ میشود ودر حقیقت الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی راتعریف و تبیین میکند و شخص دانش آموخته دوره HSE میتواند آینده درخشان کاری داشته باشد و بعنوان افسر ایمنی و افسر HSE درون سازمانها مشغول بکار بشود.دراین دوره ها موضوعاتی چون ممیزی داخلی سیستم مدیریتی HSE , ممیزی داخلی HSE, مفاهیم تعریف شده سیستم مدیریت HSE, تشریح مستندات و الزامات تعریف شده HSE, چرخه دمینگ , مدیریت ریسک سیستم مدیریتی HSE و تدوین خط مشی و نظامنامه و کاربرد و اهداف HSE و مضامین دیگری میباشد که دراینجا نمیگنجد. همچنین دوره های آموزشی مبانی و کاربردی ایزو ۱۴۰۰۱ ، آموزش مبانی و کاربردی ایزو ۴۵۰۰۱ ، آموزش مبانی و کاربردی ایزو ۹۰۰۱  و... میباشد.  HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست ازانواع گواهینامه های مورد نیاز تمام شرکتها جهت مناقصات و کسب امتیاز و حائز شرایط شرکت در مناقصه میباشد و افراد دانش آموخته دوره آموزشی HSE بااین حال میتوانند جهت مشاور بابت پیاده سازی سیستم مدیریتی HSE درون سازمانها آینده خوبی داشته باشند.

گروه مشاورین سپاهان مدیریت دوره آموزشی HSE رادارد وشما متقاضی محترم رارهنمون میکندتا گواهینامه آموزشی HSE رلدر کوتاهترین زمان و بابالاترین علم و بهره وری دریافت کنید. مرکز ما باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه اطلاع رسانی و مشاوره بصورت رایگان بمتقاضیان محترم میباشد. تنها بایک تماس تمامی سوالات و ابهامات شمارا پاسخگو هستیم.

با ما در تماس باشید.

چهارشنبه, 03 خرداد 1396 17:06

گواهینامه آموزشی افسر ایمنی

گواهینامه آموزشی افسر ایمنی


گواهی نامه آموزشی افسر ایمنی یاهمان گواهینامه آموزشی افسر HSE یکی ازپرکاربردترین و پرمتقاضی ترین گواهینامه آموزشی مرتبط باهمه مسائل ایمنی و گاهی HSE است.

گواهینامه آموزشی افسر ایمنی طی گذران دوره آموزشی افسر ایمنی میباشدکه امروزه متقاضیان زیادی دارد. افسر ایمنی امروزه بعنوان یکی ازمشاغل پر کاربرد و پرمتقاضی میباشدکه بعنوان افسر ایمنی درون شرکتها بخصوص شرکتهای ساختمانی بکار گرفته میشوند و بایستی تمام نکات ایمنی و بهداشت راشناخته و بتوانند ریسکهای احتمالی باشدتهای مختلف را پیش بینی کنندتا هنگام رخ دادن اتفاقات و حوادث خسارات مالی و جانی رابه حداقل برسانند و ازحدت و شدتشان بکاهندتا خسارات جبران ناپذیر جانی همچون نقص عضو ویا مرگ بندرت پیش آمده وحتی اتفاق نیوفتد. کار مسئول ایمنی کاری حساس و دقیق میباشد و بهمین جهت افسر HSE ویا افسر ایمنی بایستی دوره های لازم راببیند و کارآمد بوده و مهارت کافی داشته باشد.

گواهینامه آموزشی طی دوره آموزشی افسر ایمنی بصورت حضوری و مکاتبه ای و بصورت سازمانی و خصوصی برگزار میشود. دوره های حضوری باحضور فرد متقاضی و دانشجوی دوره آموزشی افسر ایمنی و اساتید حوزه فوق برگزار میشود و همچنین دردوره مکاتبه ای بادر اختیار دادن جزوات و مستندات آموزشهای کافی و اطلاعات کامل ، دانش پژوه حوزه افسر HSE آموزشهای لازم را میبیند. متقاضی و دانش پژوه محترم میتواند خودش بنابر شرایطش انتخاب کندکه در دوره های حضوری ویا مکاتبه ای شرکت کند اما توصیه میشود چنانچه شرایط لازم و وقت کافی دارند جهت بهره وری بهتر باحضور درون کلاسهای برگزار شده آموزه ها و تعلیمات کافی رادیده و کارآمد باشند.

گواهینامه آموزشی افسر ایمنی مختص اشخاصی میباشدکه دارای مدرک مرتبط حوزه افسر ایمنی نیستند. دوره های مرتبط شامل کارشناسی صنایع بارشته و گرایش ایمنی ،  کارشناس و کارشناس ارشد HSE ، کاردانی و کارشناسی ایمنی و بهداشت کار ، کارشناسی ارشد ایمنی و بهداشت حرفه ای ، کارشناسی و کارشناسی ارشد بهداشت و محیط زیست ویکسری رشته های مرتبط میباشد و دیگر افرادبا رشته های غیر مرتبط بایستی جهت شغل افسر ایمنی و افسر HSE دوره های لازم راببینند.
گروه مشاورین سپاهان مدیریت برگزاری دوره های آموزشی افسر ایمنی ویا همان افسر HSE رابر عهده دارد و با سابقه درخشان و مشاورین باتجربه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد.

Please publish modules in offcanvas position.