گواهینامه ISO 31000 گواهی نامه ایزو 31000

 31000

گواهینامه ISO 31000 گواهی نامه ایزو 31000

گواهینامه ISO 31000 باعنوان سیستم مدیریت ریسک درسازمان جهانی ایزو باشماره ISO 31000 ودر سازمان استاندارد ملی  ایران باشماره 13245 ثبت و شناخته شده است. ISO 31000 یک چارچوب و قاعده کلی جهت مدیریت ریسک درتمامی سازمان یابخشی ازسازمان یا مجموعه راطراحی کرده وارائه میدهد. استاندارد مدیریت ریسک ISO 31000 یک فرآیند جدااز فرآیندهای یک مجموعه و سازمان نیست بلکه درتمام فرآیندهای مرتبط بامجموعه ودر هرمرحله ازفرآیندهای مجموعه بایستی ریسکهای فرآیند مدیریت شوند. پس بطورکلی میتوان گفت استاندارد iso 31000 سیستم مدیریت ریسک یک راهکار اساسی و اصولی جهت مدیریت ریسکهای فرآیند و عملکردهای سازمان ارائه میدهد.

گواهی نامه ایزو 31000 یاهمان سیستم مدیریت ریسک یک روش سیستماتیک میباشد جهت شناخت ریسکهای سازمان ، تجزیه و تحلیل ریسکهای سازمان ، سنجش ریسکهای سازمان و میزان ریسک و نحوه برخورد با ریسکها ، پایش و بازنگری اقدامات برخوردبا ریسکها . تمامی مفاهیم ارائه شده ( روشهای شناسایی ، تجزیه و تحلیل ، سنجش و برخورد و پایش و بازنگری ریسک مفصلا دراستاندارد ISO 31000 تشریح و بیان شده است. روشهای زیادی جهت ارزیابی ریسک بعنوان مهمترین فاکتور درعملکرد مدیریت ریسک یک سازمان وجود داردکه شرح این ارزیابی ریسک در استاندارد  ISO 31010 آمده است ودر استاندارد ایران نیز باشماره INSO 14560 مطرح و معرفی شده است.

گواهی ISO 31000 سیستم مدیریت ریسک تنها ایمنی و بهداشت و محیط زیست را شامل نمیشود وتنها جهت مدیریت ریسکهای HSE نیست بلکه استاندارد عام مدیریت ریسک میباشد، البته استاندارد ISO 31000 جهت مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت و محیط زیست کاربرد اما بطورخاص تنها شامل HSE نمیشود ویک استاندارد عام میباشد. فرآیند مدیریت ریسک بایستی زیرنظر مدیریت ارشد سازمان باشد زیرا تصمیمات و راهکارهای مرتبط باسازمان ممکنست تاثیر و تغییر زیادی برروی فرآیند کلی یک سازمان بگذارد بهمین دلیل قبل ارائه هرگونه راهکار جهت برخوردبا ریسکها بایستی تمامی جوانب ازجمله هزینه و تغییراتی که ممکنست پیش بیاید بایستی درجلسه ای باحضور مدیران تصمیم گیرنده مطرح و درباره اش تصمیم گیری شود.

استاندارد ISO 31000 بدلیل الزامات مشترکش با سیستم مدیریت کیفیت iso 9001 بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی استاندارد iso 31000 ،ستاندارد ایزو 9001 نیز طراحی و پیاده سازی شود. پس توصیه میشودبه سازمانهای متقاضی اخذ گواهینامه ایزو 31000 قبلِ هرگونه اقدامی استاندارد ISO 9001 رابعنوان پیش نیاز طراحی و پیاده سازی نماید.
 
گواهینامه ISO31000 ازفواید دریافتش میتوان بدین موارد اشاره کرد: ترغیب کل افراد مجموعه درحوزه مدیریت پیشگیرانه فعال ، انطباق باالزامات قانونی و نظارتی، استفاده موثر ازمنابع جهت برخوردبا ریسک ، بهبود کارآیی و اثربخشی عملیاتی ، بالابردن ایمنی و بهداشت و محیط زیست وبه حداقل رساندن تلفات وبسیاری مزایای دیگر.

گواهی نامه ISO 31000 بجهت اخذش ممکنست سوالاتی پیش بیاید مثلا مراحل دریافت گواهینامه ISO 31000 ، مراجع معتبر ثبت و صدور گواهی نامه ISO 31000 ، نحوه استعلام گواهی نامه ISO 31000 ، آموزش  طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک و نحوه گرفتن مدرک ISO 31000 ، ممیزی مراقبتی و نحوه تمدید اعتبار سالیانه گواهی نامه ISO 31000 ، نحوه اخذ گواهینامه ISO 31000 ، شرایط دریافت گواهی نامه ISO 31000 و بسیاری سوالاتیکه ممکنست پیش بیاید.

 مرکز مشاوره سپاهان آماده جهت هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی و پاسخگویی جهت سوالات شما درزمینه انواع گواهی نامه ISO میباشد.

Please publish modules in offcanvas position.