گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

نوشته شده توسط : / گواهینامه های مورد نیاز در مناقصات / پنج شنبه, 04 خرداد 1396 15:46

گواهینامه ایزو جهت  شرکت در مناقصات

گواهینامه ایزو گواهینامه ای میباشدکه بامقاصد مختلفی اخذ میگرددو نشان کیفیت محصولات و فرآیندهای یک سازمان میباشد. مقاصد مختلفی چون شرکت در مناقصات ، صادرات و تبلیغات وحتی چشم و همچشمی. امااغلب جهت شرکت دردرون مناقصات شرکتها نیاز پیدا میکننداین گواهینامه رابگیرند. شرکتهای متقاضی اغلب نمیدانند ازکجا بایدکه اقدام کنندو ازچه طریق وچه مرجعی بایداین گواهینامه رابگیرند. نمیدانند ازکجا شروع کنندو آیا مدارک و شرایط خاصی لازم دارند واز نحوه گرفتن واقدام جهت دریافت گواهینامه ایزو اطلاعی ندارند. مابدین مراکز و نهادها میگوییم چگونه اقدام کنندو تمامی اطلاعات رادر اختیارشان میگذاریم وصفر تاصد رابر عهده میگیریم تامجموعه متقاضی براحتی وبدون هیچگونه دغدغه برسدبه گواهینامه ایزو ونگرانی ازاین بابت نداشته باشدکه چکار باید بکند؟ مرکز مشاورین سپاهان HSE باسابقه درخشان و مشاورین باتجربه تمامی اطلاعات رادر خصوص گواهینامه ایزو بطور رایگان دراختیار مشتریان محترم قرار میدهد. تنهابا یک تماس میتوانید اطلاعات لازم رااز مرکز ما دریافت کنیدو براحتی گواهینامه خودرا بدون نگرانی درزمان مناسب بدست بیاورید.

گواهینامه ایزو مراحلی داردتا بتوان آنرا ازطریق مراجع دریافت کردو اولین مرحله اینکه بدانیم ازکدام مرجع میخواهیم گواهینامه بگیریم. بدانیم مراجع صدورش کدامند ازطریق کدام نهاد بایستی اقدام کنیم. مراجع صدوراین گواهینامه رااصطلاحا واختصارا CB مینامندکه مخفف سرتی فایبادی میباشدو مراجعی بانام AB بدین CB اعتبار میدهندو مدیریتش میکنندو درنهایت IAF باعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان دربالاترین راس چرخه AB رااعتبار میدهد. گواهینامه های IAF ضمن زمانبر بودن هزینه های زیادی دارند بهمین دلیل ایرانیها خودشون مراجعی رابوجود آورندو CB هایی ساختندکه تحت اعتبار یک AB داخلی فعالیت میکنندو اصطلاحا بدین مراجع غیر IAF میگویندو درون ایران 500 الی 600 هستندکه غیر IAF هستندو روزبروز درحال افزایش هستندو دراین میان مراجعی پدید آمدندکه اقدام کردندبه درست کردن گواهینامه تقلبی وآنچنان اینکار راماهرانه انجام میدهندکه تشخیص تقلبی بودنش بسیار سخت میباشدو بایستی شرکتهای متقاضی مراقب باشندکه دردام چنین افراد شیادی نیفتندو گاها باهزینه گزاف باطمع رسیدن سریع و بی دغدغه گواهی تقلبی عایدشان بشود. گواهینامه غیر IAF بیشتر باب شده و مورد درخواست میباشدو بدلیل اینکه کار راه انداز هستند وتنها جهت صادرات نمیتوان ازآن استفاده کرد اغلب متقاضیان بدلیل بصرفه بودن وقت و هزینه ازاین نوع گواهینامه استفاده میکنندو اینگونه گواهینامه کارشان راراه میاندازد.

گواهینامه ایزو درمرحله دوم پیاده سازی میباشدکه اغلب پیاده سازی زمانبر بوده و هزینه زیادی دارد بهمین دلیل اغلب مدیران کلیدی پیاده سازی رادر دستور کار خودندارندو ازاین پیاده سازی فراری نیزهستندو مراجع غیر IAF نیز برروی پیاده سازی پافشاری نمیکنند وروی پیاده سازی حساس نیستندو براحتی گواهینامه صادر میکنند. پیاده سازی سخت و زمانبر اغلب باعث فرار مدیران میشودو تنها درموارد نادری سازمانها اقدام میکنندبه پیاده سازی و مشاورین طی چندین مرحله مشاوره مدیران کلیدی و پرسنل راآموزش میدهند.

ممیزی نیز مرحله بعدی ثبت و صدور میباشدکه توسط ممیز انجام میشودو ممیز طی چندین مرحله ممیزی و رفع عدم انطباقها جهت صدور اقدام میکندو درخصوص IAF سختگیری بیشتر هست واما درباره غیر IAF کمتر سختگیری میشودو ممیز طی یکی دو مرحله سازمان راجهت دریافت گواهینامه تایید میکندو دستوربه صدور میدهد.
گواهینامه ایزو درمرحله سوم ثبت و صدور میباشدو آخرین مرحله دستیابی به گواهینامه میباشد. دراین مرحله گواهینامه صادر میشودو سازمان میتواند ازطریق سایت AB آنرا رجیستری کندو متوجه بشودکه گواهینامه ایزو او دارای اعتبار میباشد واین درخصوص گواهینامه غیر IAF هست واما درخصوص گواهینامه IAF میتوان آنرا ازطریق سایت IAF رجیستری کرد.

نویسنده

Super User

Super User

Please publish modules in offcanvas position.