گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات

نوشته شده توسط : / گواهینامه های مورد نیاز در مناقصات / پنج شنبه, 04 خرداد 1396 05:36

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ازانواع گواهینامه مورد نیازجهت شرکت در مناقصات میباشدکه کارفرمای مناقصه گزار ازشرکتهای پیمانکاری فعال در حوزه شرکتهای ساختمانی ، آب ، راه و ترابری، صنعت و معدن ، نیرو ، تاسیسات و تجهیزات ، کاوشهای زمینی ، رشته ارتباطات ، کشاورزی ، مرمت آثار باستانی ، نفت و گاز میباشد.

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران بنابر الزام وزارت کار باتوجه یکسری شرایط و یکسری کلاسهای آموزشی دوره های آموزشی و مدارک ارائه میشودبه سازمانها زمانیکه یک سازمان میخواهد جهت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام کنند اول ازهمه بایستی یک نفر بعنوان مسئول ایمنی رادر اختیار داشته باشدکه دارای تحصیلات مرتبط باشد شرکتهای پیمانکاری درازای هرکارگاه بایستی یک نفر رابه عنوان مسئول ایمنی معرفی کنندکه دارای تحصیلات مرتبط باشد در غیر این صورت بایستی دو دوره ایمنی عمومی مخصوص مسئول ایمنی و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک مختص مسئولین ایمنی رابگذرانداما چنانچه تحصیلات مسئولین ایمنی مرتبط باشد تنها گذراندن کلاس شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک کافی میباشد تمامی کلاسها باتوجه الزام اداره کار زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی مدیریت سازماندهی میشود و مدرکش توسط وزارت کار صادر میشود توصیه مابه آندسته افرادکه بدنبال شغل مناسب هستند اینست این دوره ها رااز قبل بگذرانند تابتوانند درون شرکتهای پیمانکاری آینده شغلی خوبی داشته باشند و باتوجه بدین الزامات موقعیت شغلی خوبی رابه دست بیاورند یک دوره دیگرهم مختص کارفرمایان میباشدبا عنوان ایمنی عمومی مختص کارفرمایان و صاحبان کار یکی ازاعضای هیئت مدیره بایداین دوره رابگذراننداین دوره نیز زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی برگزار میشود و صادر میگردد یک دوره دیگرنیز مختص تمامی افراد لیست بیمه میباشدکه تمامی افراد لیست بیمه بایستی یک دوره رابا عنوان ایمنی عمومی مخصوص کارگران رابگذرانند واین دوره نیزمانند دو دوره بیان شده زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شده ، مدیریت و صادر میگرددپس زمانیکه یک شرکت میخواهد جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام کنند بایستی درابتدا کارمندانش ایندوره ها راگذرانده باشند واین مدارک راداشته باشدتا بتوانند جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام کرده وآن رابگیرند بسیاری ازشرکتها بدلیل سختی کار واینکه فرصت کافی جهت گذراندن کلاس ها راندارند گاهاً میخواهندکه بدون گذراندن ایندوره ها و صرفاً هرچه سریعتربه گواهینامه دست پیدا کندامااین امر شدنی نیست زیراکه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی خودش برروی صدور گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران نظارت میکند وتنها گواهینامه های صادر شده توسط آن مرکز دارای اعتبار میباشد اغلب اعضای هیئت مدیره بدلیل مشغله کاری میخواهندکه اززیر دوره مختص خودشان شانه خالی کنند و میخواهندکه کسی رابه جای خودجهت کلاس ها بفرستندکه عملاً ممکن نیست و قوانین و قواعد ثبت و صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایستی رعایت گردد. مسئولیت برگزاری دوره آموزشی برعهده مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی میباشد.

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران نشانگر ایمنی بودن محیطهای پیمانکاری میباشد. جهت ثبت نام بایستی ازطریق سایت مربوطه یعنی ساجات اقدام کرده و اطلاعات درون سایت ساجات بارگزاری شوداین اطلاعات شامل مشخصات پیمانکار ، مشخصات و اطلاعات دفتر ، آگاهی و اطلاع از مجوز پیمانکاری ، سابقه های موجود فعالیت تاسه سال پیش، حوادث اتفاق افتاده سه سال اخیر ودر نهایت ارسال اسکن مدارک . پس ازپایان کار ثبت نام دراین سامانه و اخذ تأییدیه ثبت نام بصورت تلفنی ازکانون انجمنهای صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مورد نظر ، بایدبرای ارائه اصل مدارک و تشکیل پرونده فیزیکی اقدام نمود . پس ازپایان کار ثبت نام دراین سامانه و اخذ تأییدیه ثبت نام بصورت تلفنی ازکانون انجمنهای صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مورد نظر ، بایدبرای ارائه اصل مدارک و تشکیل پرونده فیزیکی اقدام نمود . هرشرکت بایداز طریق انجمن صنفی شهر مورد نظر خوداقدام نمایند. جهت اقدامات لازم تنها کافی است یک نفرکه ازتمامی خصوصیات شرکت و تمامی مشخصات شرکت آگاهی کامل رادارند اقدامات لازم راانجام دهد.

مرکز مشاورین سپاهان HSE باوجود مشاورین با تجربه و خبره آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بابت متقاضیان میباشد. تمامی خدمات مشاوره مرکز ما بصورت رایگان بوده و کلاسهای لازم جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را زیر نظر وزارت کار برگزار میکند

نویسنده

Super User

Super User

Please publish modules in offcanvas position.