گواهینامه CE گواهینامه CE

گواهینامه CE اتحادیه اروپا

اخذ فوری و ارزان گواهینامه CE اتحادیه اروپا ازمراجع و نمایندگیهای معتبر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا جهت صادرات و اهداف تبلیغاتی.

گواهینامه CE ارزان و فوری

گواهینامه CE ارزان و فوری ازانواع گواهینامه درخواستی مناقصات میباشدکه شرکتها بنابر درخواست کارفرمای مناقصه گزار بدنبال اخذش هستند ودر ابتدا بایدبدانیم CE چیست؟ CE بمعنای انطباق سازی با قواعد اروپاست. واین گواهینامه انواع مختلفی دارداین گواهی نامه سه تیپ گواهینامه هستندکه شامل گواهینامه CE اورجینال ، انطباقی و خود اظهاری میشودو مخفف عبارت Conformity European  میباشدکه درمعنی انطباق سازی با قواعد اروپا میباشدو نشانگر ایمنی کالاست و درج همچین نشانی برروی کالا نشان کالای ایمن هست و مشتری خیالش راحت میشودکه ازلحاظ ایمنی کالای مورد استفاده ایمن بوده وبرایش خطری ندارداین گواهی نامه ازطرف اتحادیه اروپا راه اندازی شد بجهت کنترل برروی محصولات تولیدی اروپا . بهمبن جهت درحوزه صادرات بایستی شرکتها گواهینامه CE دریافت کنند آنهم ازنوع اصلی ویا اورجینال . گواهی CE یک وسیله و ابزار تبلیغاتی شده بابت تولید کنندگان وبخاطر همین درمیان تولید کنندگان رواج یافته وگاها ازطریق شرکتهایی درخواست صورت میگیردکه بهش تعلق نمیگیردو بهمین دلیل گواهی نامه خوداظهاری وهمینطور انطباقی شکل گرفت. سازمانها بدلیل تبلیغات اغلب بدنبال دریافت ارزان و فوری CE هستندو گاهی نیزچون امکانش نیست نشانش رابدون اطلاع برروی محصول درج میکنند بدون اینکه اصلا دربارش وهمچنین ماهیتش چیزی بدانندو نهادی نیست بدین امر رسیدگی کند مگر زمانیکه جهت صادرات اقدام کند ویا توسط مشتری آگاه هنگام شکایت ازآن سازمان بازخواست شود.

CE ارزان و فوری مستلزم شناخت مراجع صادر کنندش میباشدتا بدین آگاهی برسیم و بدانیم امکان دریافت فوری و ارزان هست؟ گواهی نامه CE توسط سازمان NANDOO صادر میشود. مراجع صادر کنندش نوتی فایبادی ها هستندکه اصطلاحا و اختصارا بدانها N.B ( صادر کنندگان این گواهینامه درون کشورهای عضو اتحادیه اروپا مستقر هستندو چندین نمایندگی ازآنها درون ایران فعالیت دارند.) گفته میشود البته نوع اورجینال توسط سازمان NANDOO صادر میشودو قابلیت رجیستری دارد ودارای یک کد چهار رقمی میباشدکه انواع دیگرش دارای کد چهار رقمی فوق نیستند. گفته شدکه سه نوع هستند: اورجینال ، انطباقی ودر نهایت خود اظهاری .درذیل اختصارا هرکدام راجهت آشنایی بیشتر توضیح میدهیم. نوع اصلی ویا اورجینال اصلی ترین نوع گواهینامه میباشدکه توسط NANDOO ( سازمانی ازانواع مجموعه سازمانهای اتحادیه اروپاست و مراجع ثبت و صدورش رانظارت کرده وهمچنین مدیریت میکند). صادر میشودو تنها جهت محصولاتی میباشدکه CE بدان تعلق میگیردو دارای یک کد چهار رقمی هستندکه دیگر انواع گواهینامه یعنی خوداظهاری وهمچنین انطباقی دارای کد چهار رقمی فوق نیستند. خوداظهاری ویا اظهارنامه ودراین تیپ همانطورکه ازنامش مشخص هست آزمایشات توسط سازمان انجام میگیردو خودش اظهار میکندو اینگونه گواهینامه مختص محصولاتی میباشدکه CE بدانها تعلق نمیگیردو اورجینال و اصلی بدان تعلق نمیگیرد. دراینگونه گواهینامه آزمایشات توسط سازمان انجام میشودو نه زیر نظر N.B .گواهینامه انطباقی توسط مرجع صادر کننده منتخب شده سازمان صدور میگرددو البته قابلیت رجیستری نیزدارد امانه ازطریق سازمان ناندو بلکه سایت سازمان صادر کننده. گواهی CE انطباقی متعلق بدان دسته محصولات میباشدکه CE بدانها تعلق نمیگیرد. بااین تفاسیر درخصوص صادرات چون تنها ازنوع اورجینال و اصلی بایستی استفاده گرددکه توسط NANDOO صادر میشود گواهینامه CE ارزان و فوری معنایی ندارد. دردونوع انطباقی و خوداظهاری اماچون آزمایشات توسط خودسازمان انجام میشود و دریافت گواهینامه ازطریق ناندو صورت نمیگیرد راحت تر و درزمان کمترو باهزینه پایینتر بدست میاید.

گواهی CE تجهیزات پزشکی بایستی ازطریق 5 مرجع اقدام شودو 5 مرجع هستندکه مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی هستند.

گواهینامه CE فوری و ارزان دارای قیمتهای مختلفی هستندکه اورجینال ازلحاظ قیمت بالاتر هست و گرانتر میباشدو دو گواهینامه خوداظهاری و انطباقی ارزانتر هستند. متاسفانه دراین میان افراد سودجو و مراجعی هستندکه گواهینامه انطباقی و خوداظهاری رابه قیمت اورجینال میفروشندبه سازمانها. گواهینامه اورجینال یک کد چهار رقمی داردکه دیگر انواع گواهینامه ندارند.
گواهینامه CE هرنوع محصول خاص همان محصول میباشد مثلا اسباب بازیها و تجهیزات پزشکی و الکترونیکی CE مختص خودشان رادارند. جهت دریافت گواهینامه فوق بهترست شرکتهای متقاضی دریافتش بعداز دریافت گواهینامه ایزو 9001 دریافت کنند والبته لزومی نداردکه درابتدا گواهینامه ISO9001 رادریافت کنندو بعداین گواهینامه رابگیرنداما گواهی ایزو9001 پیش نیازش بوده وجهت پیشرفت درحوزه پیاده سازیش وبهبود پیشبردش بهترست درابتدای راه 9001 رابگیرند.

گواهی نامه CE فوری و ارزان و خوداین گواهینامه درکل مقوله ای میباشدکه اغلب ناشناخته هست وما برروی انواع محصولات بخصوص اسباب بازیها بااین نشان برخورد کردیم امانمیدانیم چیست؟ بایستی بدانیم نشانه امنیت دراستفاده ازآن محصول میباشد. سازمانهای متقاضی دریافتش نیزنمیدانند آیابه محصولشان تعلق میگیردو یاخیر؟ بهمین جهت اغلب ازطریق فضاهای مجازی بخصوص گوگل جستجو میکنندو باانواع مراکز مشاوره وهمچنین احتمالا با مرکز مشاورین سپاهان HSE برمیخورند. مرکز مشاورین سپاهان HSE با سابقه درخشان و مشاورین باتجربه و کارآمد آماده هرگونه اطلاع رسانی به متقاضیان و مشتریان گرامی میباشدو شما میتوانید تنها بایک تماس بامرکز ما میتوانید اطلاعات لازم رادر خصوص گواهینامه CE فوری و ارزان ونحوه دریافتش و شناخت مراجع کلاهبردارکه باترفند اخذ فوری و ارزان ce شمارا دردام میاندازند، بدست بیاورید.

.

Please publish modules in offcanvas position.