گواهینامه CE

گواهینامه CE

گواهینامه CE

گواهینامه CE بمعنی انطباق سازی میباشدبا قوانین و قواعد اروپا وزمانیکه یک سازمان نشان آنرا برروی محصولش میزند درواقع دارداین رابه مشتریان میفهماندکه نکات ایمنی رادر خصوصش محصولش رعایت کرده ومحصولش ازلحاظ ایمنی هیچ مشکلی نداردو باخیال راحت ازآن محصول استفاده کندو نشانگر اینست محصولش ازلحاظ ایمن بودن استانداردهای لازم راداشته و مورد تایید میباشد. گواهینامه CE ازانواع گواهینامه ها مورد درخواست کارفرمای مناقصه گزار میباشدکه البته ازشرکتهایی درخواست میشودکه بدانها CE تعلق میگیردو از شرکتهای دیگرکه نشان فوق بدانها تعلق نمیگیرد انواع دیگر گواهینامه ها درخواست میگردد.

گواهینامه CE ازطریق مراجعی صادرمیشودکه نوتی فایبادی نام دارندو اختصارا بدانها NB گفته میشودو خوداین N.B زیر نظر سازمان NANDOO ناندو اعتبار میگیرندو فعالیت میکنند. بانی و موسس گواهینامه مورد بحث اتحادیه اروپاست وجهت کنترل و نظارت بهتر برروی محصولات صادراتی اتحادیه اروپا ایجاد شده ودر حقیقت اتحادیه اروپا قوانین و قواعد و شرایطی تعریف میکندتا محصولات استاندارد لازم رادارا باشند وکاملا ایمن باشندو بامعیارهای آنها همخوان باشدو شرکتهای صادر کننده راموظف میکندتا الزامات ایمنی تعریف شده درون CE رارعایت کند.

گواهینامه CE جهت هرنوع محصول متفاوت میباشدو البته تمام انواع محصول گواهینامه فوق رانمیتوانند بگیرند وبه تمام انواع محصول تعلق نمیگیردو جهت تمامی صنایع کاربرد نداردو بالعکس یکسری ازانواع شرکتهای تولید کننده موظفنداین گواهینامه رادریافت کنند.و شرکتهای فعال حوزه  درزمینه ماشین آلات ، تجهیزات پزشکی ، تجهیزات الکترونیکی ، مواد غذایی و محصولات ساختمانی میتوانند گواهینامه CE رابگیرندو هرکدام گواهینامه مختص خودشان دارندو هرکدام نوع مختص خودرا دارند. درخصوص تجهیزات پزشکی تنها سازمانها میتوانند ازطریق 5 مرجعی اقدام کنندکه اداره کل تجهیزات پزشکی معرفی میکند وتنها گواهینامه های صادره توسط 5 مرجع فوق راقبول دارندو سازمانهای فعال حوزه پزشکی تنهاباید ازطریق همین مراجع CE بگیرند.

گواهینامه CE انواع مختلفی داردو البته یکنوعش دارای اعتباربه اتحادیه اروپاست. CE اورجینال ویا اصلی ، CE انطباقی وهمچنین CE خود اظهاری ازاین انواع یکی ازاینها دارای اعتبار صادرات اتحادیه اروپاست. نوع اورجینال ویا اصل توسط مراجع نوتی فایبادی صادر میشودکه زیر نظر سازمان ناندو NANDOO مدیریت میشوندو دارای یک کد چهار رقمی هستندکه شاخصه اورجینال بودنش میباشدو انواع دیگراین مشخصه راندارندو جهت صادرات تنها بایستی ازاین نوع استفاده کردو سازمانها بایستی مراقب باشندکه مراجع نوع خوداظهاری ویا انطباقی رابعنوان اورجینال بدانها غالب نکنندو یکباره جهت صادرات متوجه شوندکه گواهینامه صادره اورجینال نبوده و متاسفانه ممکنست متحمل هزینه زیادی نیزشده باشندو متضرر شوندو گواهینامه دریافتی بابت صادراتشان کاربردی نیست و اعتبار ندارد. نوع خوداظهاری ویا اظهار نامه ازانواع دیگر میباشدو مانند نوع اورجینال میباشدو شرایط رجیستریش همچنین مثل اورجینال هست بااین فرق؛ آزمایشات توسط خودسازمان انجام میشودوخود سازمان اظهار میکندکه محصولش ایمن بوده و مطابق استانداردهای تعریف شده میباشدو آزمایشات زیرنظر مراجع صادر کننده ویا همان نوتی فایبادی انجام نمیشودو خودسازمان اینکار راانجام میدهدو جهت محصولاتی که گواهینامه مورد بحث برایشان کاربرد ندارد میتوانند ازاین تیپ گواهینامه استفاده کنند. نوع سوم گواهینامه انطباقی هست واز طرف سازمانهای دیگر بجز N.B صادر میشودو توسط سایتهای مربوطه همان سازمان صادر کننده قابل رجیستری میباشداین گواهینامه قطعا اعتبار گواهینامه اورجینال رانداردو نمیتوان ازآن جهت صادرات اتحادیه اروپا استفاده کردو ازطریق سایت معرفی شده مرجع صادر کننده قابل رجیستری هست ونه ازطریق NANDOO .
گواهینامه CE راهنگامیکه میخواهیم بگیریم بایدکه چندمورد راتوجه کنیم ابتدا اینکه ازکجا داریم گواهینامه میگیریم وآیا گواهینامه دریافتی تقلبی هست واصلا بدرد محصول ما میخورد چون اغلب متقاضیان نمیدانندکه آیااین گواهی بدردشان میخورد ویا خیر وبعداز مشاوره متوجه میشوندکه بدردشان میخورد ویا خیر وهمچنین ازماهیت CE خبر ندارندو نمیدانند ازچه نوع گواهی نامه استفاده کنندو یااینکه گاها نمیدانند گواهینامه آنها اورجینال و اصل هست واز تقلبی بودنش مطلع نمیشوند.

مرکز مشاورین سپاهان باسابقه درخشان و مشاورین باتجربه شما متقاضیان رادر خصوص گواهینامه CE وهمچنین مراجع صادر کننده آگاه کرده واطلاعات کافی رادر اختیار شما قرار میدهد.

Please publish modules in offcanvas position.