گواهینامه ایزو 27001

 گواهینامه ایزو 27001

گواهینامه ایزو 27001

گواهینامه ایزو 27001 باعنوان سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات رابیان میکند. باتوجه بدینکه اکنون عصر، عصر فناوری اطلاعات میباشدبرای هرمجموعه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بجهت هرمجموعه لازم و ضروریست وتمامی مجموعه ها جهت امنیت اطلاعات سازمانشان بدین گواهینامه نیاز دارند. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ازانواع سیستمهای مدیریتی جهت اغلب سازمانها بخصوص شرکتهای فعال IT میباشدو تمام سازمانهاکه بتوعی باانواع داده و اطلاعات سر و کار دارند.

هدف پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ایجاد اعتماد و دسترسی و وحدت و یکپارچه سازی میباشدو اعتماد بدین معناکه سیستم فوق تضمین میکنداطلاعات و داده های موجود فقط دراختیار کارمندان و پرسنل افرادی قرار داده خواهد شدکه مورد تایید بوده و بایستی قرار داده شود. یکپارچه سازی نیز شامل حفاظت و نگهداری اطلاعات و پردازش اطلاعات میشود. قابلیت دسترسی تعریف شده درون سیستم مدیریت امنیت اطلاعات نیزبه سازمان و مدیران اطمینان میدهد اطلاعات حیاتیشان تازمان نیازدر اختیار کارکنان مجاز قرار داده نخواهد شدو تنها درصورت لزوم دراختیار کاربران و کارمندان مجاز قرار داده میشود. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، بابه کارگیری راهبردها و فرایند مدیریت مخاطرات ، ازمحرمانه ماندن اطلاعات (تازمان مورد نیار) ، صحت و دردسترس بودن اطلاعات تاهنگام مقتضی محافظت میکند وبه طرفهای ذینفع این اطمینان رامیدهدکه مخاطرات ، بمیزان کافی مدیریت میشوند. استاندارد بین المللی 27001 میتواند توسط طرفهای درونی و بیرونی ، بمنظور ارزیابی توانایی یک سازمان درفراهم آوری الزامات امنیت اطلاعاتش ، مورد استفاده قرار گیرد .

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001 بدین شرح میباشد: جلوگیری ازاینکه داده ها و اطلاعات حوزه محصولات و خدمات ازسازمان خارج شود، مدیریت درست و صحیح و اصولی ریسکها و هزینه ها ، بوجود آوردن یک محیط امن اطلاعاتی بابت پرسنل و کاربران ، ایجاد و افزایش اطمینان و اعتماد ما بین کارفرمایان و مشتریان ، کاهش نقصهای امنیتی وبسیاری مزایای دیگر. . استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات دریک شرکت و سازمان ، برطبق نیازها و اهداف و مقاصد نهاد و سازمان مربوطه ، الزامات امنیتی ، فرآیندهای سازمانی طراحی و پیاده سازی میشودو متاثراز اندازه و ساختار نهاد مربوطه هست. ممکنست تمامی عوامل اثرگذار ، درطی زمان دچار تغییر و تحول شوند.

گواهینامه ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات الزامات مشترک بسیاری داردبا گواهی نامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت بهمین جهت بهترست بصورت همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی 27001 ، ایزو 9001 طراحی و پیاده سازی شود.

مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو 27001 یعنی همان مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت نظر و اعتبار AB اعتبار گرفته و مدیریت میشودو درراس و بالای اینها نهاد بین المللی IAF قرار داردکه دارای بالاترین سطح اعتبار میباشدو دارای اعتبار بین المللی میباشد. هرکشور نمایندگانی درون IAF داردکه در ایران تنها مرجع IAF ، NACI میباشد. لازم بذکرست تمامی مراجع IAF ، 27001 راصادر نمیکنند و متقاضیان جهت دریافت گواهینامه ایزو 27001 تحت اعتبار IAF توصیه میشود قبل ازانتخاب مرجع IAF درون سایت IAF جستجو کنند و بدانندکه کدام مراجع گواهی ایزو 27001 راثبت و صدور میکنند. یکسری مراجع دراین میان هستندکه غیر IAF هستند و CB وهمچنین AB مجازی ساختگی ایرانیها هستندو آنهاهم ایزو 27001 راصادر میکنند.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سپاهان باوجود مشاورین متخصص و مجرب باسابقه طولانی و درخشان درحوزه انواع گواهینامه ایزو بهترین راهنمای شما درخصوص گرفتن گواهینامه های سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001 متناسب بانوع زمینه فعالیت ، نیاز واقعی و بودجه تعریف شده خودتان میباشد. تنها بایک تماس تمامی اطلاعات رااز ما دریافت کنید.

Please publish modules in offcanvas position.