گواهینامه ایزو 22000

گواهینامه ایزو 22000

گواهینامه ایزو 22000

گواهینامه ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی مختص شرکتهایی میباشدکه درحوزه مواد و صنایع غذایی فعالیت دارند. ایزو 22000 مختص شرکتهای فعال درحوزه صنایع غذایی میباشدکه بهر صورت بامواد غذایی سرو کار دارند. قبلا استاندارد HACCP درون صنایع غذایی کاربرد داشت ودارای نقصهایی بودکه بعدادر سازمان ایزو کمیته ای تشکیل شدو ضعفهای آنرا بررسی و برطرف کردو استانداردی باعنوان 22000 راتدوین و تصویب کرد. قبلا صنایع غذایی بصورت دستی آماده میشدو بهداشتی نبود اما امروزه باپیشرفت علم و تکنولوژی مواد غذایی بطور صنعتی آماده میشوندو کاملا بهداشتی میباشندو قطعا اینگونه آماده سازی صنعتی مواد غذایی بیشتر مورد پسند میباشد زیراکه بهداشتی و ماشینی وصنعتی بوده وبااستفاده ازدست تهیه نمیشود. سازمانها بادریافت این گواهینامه خیال مشتری رابابت استفاده ازانواع مواد غذایی تولیدیشان راحت میکنندو همچنین خودشان نیزبرایشان نوعی تبلیغ هست و مشتریان بیشتر بسوی اینگونه مواد غذایی صنعتی دارای گواهینامه ایزو 22000 گرایش دارندو مشتریان اینگونه سازمانها افزایش پیدا میکنند زیراکه مشتری بااطمینان خاطر ازاینکه بهداشت و ایمنی درتمام فرآیندهای سازمان رعایت شده ازانواع محصولات غذایی تولیدیشان استفاده میکنند.

گواهینامه ایزو 22000 مورد استفاده شرکتهایی میباشدکه درحوزه مواد غذایی هستندو بدین موضوع اشاره کردیم اغلب صاحبان کار صنایع غذایی نمیدانندکه جهت شرکتشان ازکدام نوع گواهینامه استفاده کنندبرای همین ازطریق فضاهای مجازی بخصوص گوگل اقدام میکنندو بامراکز مشاوره برمیخورندو ازطریق مراکز مشاوره اطلاعات میگیرند. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یکی ازاین مراکز مشاوره میباشدکه اغلب شرکتهای فعال حوزه صنایع غذایی بااین مرکز تماس میگیرندکه کدام گواهینامه رامیتوانند دریافت کنندو بکارشان میایدو مشاورین خبره و باتجربه ماآنها راراهنمایی میکنندکه گواهینامه 22000 بگیرند واین گواهینامه رابگیرند البته توصیه اول اینست اگرکه قصد گرفتن یک گواهینامه دارند گواهینامه ایزو 9001 رابگیرنداما چنانچه قصددارند دویا چند گواهینامه بگیرند توصیه میشود ابتدا 9001 سپس 22000 رابگیرندو سپس 14001 و 45001 بگیرنداما توصیه اصلی ما دریافت همان ابتدا 9001 وسپس 22000 میباشد. سوال بعدی پیش آمده اینکه ازکجا گواهینامه بگیرند؟ چگونه و طی چه مراحلی؟ چگونه شرایطی لازمست؟ درزیر سعی میکنیم تمام سوالاتیکه ممکنست برای شما پیش بیایدرا پاسخ خواهیم داد.

گواهینامه ایزو 22000 ازطریق مراجع صادر کننده ایزو یعنی اصطلاحا واختصارا CB صورت میگیردکه خوداین CB زیر نظر AB مدیریت و اعتبار دهی میشودکه درنهایت خوداین AB تحت اعتبار یک نهاد بالا دست باعنوان IAF اعتبار دهی میشوند. IAF یک نهاد بین المللی میباشدکه درتمام کشورها نمایندگانی تحت پوشش فعالیت میکنندکه ایزو صادر میکنند. درایران نیزتنها نماینده IAF ، NACI میباشدو ازدیگر مراجع میتوان ایتالیا ACCREDIA ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC فرانسه COFRAC ، انگلیس UKAS ، آلمان DAKKS رانام برد. البته درون ایران یکسری مراجع غیر IAF نیزهستندکه AB و CB ساخته ایرانیهاست وبنابر هردلایلی ایرانیان اینگونه مراجع راساختند تادر کمترین زمان وبا کمترین هزینه گواهینامه بگیرندو البته اینگونه گواهی نامه کار راه انداز هستند وتنها جهت صادرات نمیتوان ازآنها استفاده کردو درباقی موارد میتوان ازاین تیپ گواهی استفاده کردو درموارد نادر کارفرمای مناقصه گزار نیزممکنست ازشرکتها گواهینامه IAF بخواهد. بهر صورت گواهینامه غیر IAF درزمان کوتاه ونیزبا کمترین قیمت صادر میشودو امااین متاسفانه راه رابرای افراد سودجو باز کرده وبا صدور گواهینامه تقلبی کسب درآمدهای کلان میکنندو بدلیل اینکه نهادی نیزمتاسفانه براین امر نظارت نمیکنداین نوع گواهی درحال افزایش هستند.

گواهینامه ایزو 22000 جهت اخذ شرایط خاص آنچنانی نیاز ندارد البته درباره گواهینامه IAF شرایط خاصتر خواهد بودو سختگیری بیشتر خواهد بود. امادر خصوص گواهینامه غیر IAF سختگیری کمترست و ممیزی راحت تر انجام میپذیردو درامر پیاده سازی نیز سختگیرانه عمل نمیشود وبنابه درخواست شرکت متقاضی پیاده سازی انجام میشود. درخصوص گواهینامه IAF اماکه ممیزی طی چندین مرحله رفع عدم انطباقها صورت میگیرد ودر نهایت گواهینامه صادر میشود.
گواهی ایزو 22000 طی چندین مرحله انجام میگیرد. انتخاب مرجع توضیح داده شد و مرحله دوم پیاده سازی بودکه مختصرا بیان شد ودر نهایت ممیزی و ممیزی نیز طی چندین مرحله رفع عدم انطباقها صورت میگیردو درنهایت گواهینامه صادر میشود ودرخصوص غیر IAF طی یکی دو مرحله ممیزی صورت میگیرد ونهایتا گواهینامه صادر میگردد. درنهایت اینکه گواهینامه صادر میشودو مطلب قابل ذکر اینکه مرحله مشاوره نیزیکی ازاین مراحل میباشدتا گواهینامه صادر شودکه هزینه مشاوره برمبنای میزان تجربه و علم مشاور تعیین میشود. درنهایت سازمان گواهینامه ایزو 22000 خودرا میگیرد و بدان دست میابد. امروزه سازمانها دیگر نباید بابت گواهینامه HACCP اقدام کنندو بجایش بایستی درخواست گواهی 22000 کنند. مراجع آگاه نیزهیچ وقت HACCP صادر نمیکنند زیراکه فاقد اعتبار میباشد.
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.