گواهینامه ایزو 10004

گواهینامه ایزو 10004

گواهینامه ایزو 10004

گواهینامه ایزو 10004 باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ازانواع گواهینامه مشتری مداری سری 10000 میباشدو هدفش بدست آوردن رضایت مشتریان و تبادل بامشتریان میباشدو دادن راهکارها و الزامات برمبنای جلب رضایت مشتری هست واین الزامات بیان کننده اینست سازمان درون فرآیندهایش چکار کندکه رضایت مشتری رابدست بیاوردو میان سازمان و مشتری یک تبادل خوب و بهینه شکل میگیرد و سازمان میفهمد فرآیندهایش راچگونه تنظیم کندکه رضایت مشتری رابرانگیزدو بیان کننده یک روند سیستماتیک و قانونمند میباشدکه مبنایش مشتری مداری میباشد. گواهینامه ایزو 10004 یک راهنماست ویک استاندارد نیست امادر اصطلاح عامه اشتباها بعنوان گواهینامه شناخته شده است. سازمانهای دارای سیستم مدیریتی سنجش رضایت مشتریان القا میکندبه مشتری که رضایت مشتری برایش دردرجه اولویت واهمیت قرار دارد. بدین منظور باراه اندازی روشهای نظر سنجی متنوع مانند پیامکی کردن نظر سنجی ، ایمیل وحتی ازطریق سایت و روشهای ابداعی متعدد میتوانند نظرات مشتری رابسنجند وبه شکایات احتمالی رسیدگی کنندو بادانستن نقاط ضعف آنهارا بنقاط قوت سازمان تبدیل کنند. سازمانها بافهمیدن شکایات مشتریان و نظرسنجی قبل ازاینکه شکایتی ازآنها بشودو مرتکب خطایی شوندبا پیاده سازی سیستم نظرسنجی سیستماتیک ایراداتشان رفع میشودواز عدم رضایت وموارد و دلایل عدم رضایت مشتریان آگاه میشوندو دررفع آنها کمک میکند. شرکتهای تولید کننده وخدماتی ازمیزان رضایت مشتریان مطلع نیستندو عدم آگاهی راپای رضایت مشتری میگذارند واما بااین سیستم و طراحی و پیاده سازی این سیستم ازعدم رضایت ویا شکایات احتمالی مشتریان مطلع میشوندودر صورت برخورد باموارد عدم رضایت درجهت رفع عوامل گام برمیدارند.

گواهینامه ایزو 10004 الزاماتش باانواع استاندارد مشتری مداری یعنی 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، 10002 سیستم مدیریت رسیدگیِ شکایت مشتریان دارد وبنوعی مکمل یکدیگرند. الزامات تعریف شده سه استاندارد کامل کننده همدیگر هستندو تماما در کنارهم نیازهای مشتریان رابرطرف میکنند. بهمین جهت پیشنهاد مراجع طراحی و پیاده سازی سه سیستم درکنار یکدیگر میباشد. سازمان بااین طراحی و پیاده سازی سیستمهای مشتری مداری باهمدیگر نشان میدهدکه شکایت و رضایت و رفع شکایات مشتریان برایش بسیار مهم میباشد. سازمانهای متقاضی باتوجه بدین گفته ها بهترست سه سیستم راهمزمان بایکدیگر بگیرند ویا هرکدام گواهینامه مورد نیازش هست بگیردو سپس دو سیستم دیگررا طراحی و پیاده سازی نماید.

گواهینامه ایزو 10004 و رضایت مشتریان یکی ازشعارهایی میباشدکه سازمانها میدهند امااز واقعیت تا شعار بسیار فرق هست و سازمانها مدعی پیاده سازی سیستم مدیریتی فوق هستنداما گاهااین نوع ادعاها حتی بجایی میرسدکه سیستم مدیریت کیفیت سازمان رازیر سوال میبرد.

گواهینامه ایزو 10004 واز مزایای پیاده سازی و طرحیش میتوان بدین موارد اشاره کرد: جلب مشتریان باروشهایی همچون نظر سنجی وایجاد حس احترام درمشتریان و القای مهم بودنشان ، آگاهی و اطلاع ازخواسته مشتریان جهت جلب رضایت مشتریان ، ایجاد انگیزه و نوعی مشوق مشتریان ، تبلیغات بهینه و امتیاز تبلیغاتی سازمانهای دارای گواهینامه فوق نسبت برقبای کاری ، آگاهی و اطلاع ازوجود عدم انطباق درون کالا و خدمات باتوجه بانظر سنجی مشتریان ، جذب نهادهای دولتی و غیر دولتی و رسمی وخیلی مزایای دیگرکه پیاده سازی سیستم مدیریتی مورد بحث جهت سازمانها دارد.

گواهینامه ایزو 14001 ودیگر سیستمهای مشتری مداری مانند دیگر ایزوها ازطریق مراجع صادر کننده ایزو صادر میشودکه دراین حوزه صدور دو تیپ گواهینامه وجود دارد یک تیپ IAF ویک تیپ دیگر غیر IAF هستند. گواهینامه IAF دارای سطح بین المللی هستندو CB ویا اصطلاحا مراجع صادر کننده تحت اعتبار AB مدیریت میشوندو اعتبار میگیرندکه خودشان تحت اعتبار یک نهاد بالا دست و معتبرترین نهاد بالا دست یعنی IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان ایزو اعتبار میگیرندو یک تیپ غیر IAF هستندکه CB وهمچنین AB ساختگی ایرانیها هستندو اغلب گواهینامه های سازمانهای درون ایران ازهمین تیپ غیر IAF میباشد زیراکه گواهینامه IAF ضمن زمانبر بودن هزینه بر نیز هستندو ازلحاظ پیاده سازی بسیار سختگیرانه عمل میکنند و ممیز سختگیرانه ممیزی راانجام میدهدو گواهینامه صادر میشودو اما گواهینامه غیر IAF ضمن کار راه انداز بودن و اعتبار داشتن جهت تمامی منظورات بجز صادرات بیشتر مورد تقاضاست زیرا درکوتاهترین زمان وبا کمترین قیمت صادر میشود.

Please publish modules in offcanvas position.