گواهینامه ایزو 10002

گواهینامه ایزو 10002

گواهینامه ایزو 10002

گواهینامه ایزو 10002 باعنوان سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ازسری استاندارد 10000 میباشدکه مورد استفاده تمامی انواع استاندارد هست وشرکتها باهر نوع فعالیت میتوانند آنرا دریافت کنندو برایشان مثمر ثمر خواهد بود. ایزو 10002 بارسیدگی شکایات مشتریان هدفش جلب رضایت مشتریان میباشد. سازمانها نمیدانندکه مشتری ازآنها شکایتی دارد وآیا انتقادی دارد ویا راضی میباشدو یک زمانی ممکنست نارضایتی منجربه شکایت شود واین سازمان رازیر سوال میبرداما چنانچه سازمان سیستم مدیریتی رسیدگی شکایت مشتریان راداشته باشدو الزاماتش رارعایت کند دیگر کار بدینجا نمیرسد واین وجهه سازمان راخراب نمیکند. یک سازمان زمانیکه 10002 رابرای سازمانش میگیردو طراحی و پیاده سازی میکند نشان میدهددر تمام فرآیندش رضایت مشتری برایش مهم میباشدو اینکه یک ارتباط خوب و مثمر ثمر بامشتری داشته باشدو پیاده سازی و طراحی سیستم فوق یک ارتباط زیبا بین مشتری و سازمان ایجاد میکندو ارتباطشان مستحکم میشودو مشتری بادلگرمی ازاینکه سازمان درجهت تامین نیازهایش گام برمیداردو نظر ونیازهایش جهت سازمان مهم هست بااطمینان خاطر و رضایت قلبی ارتباطی شکل میگیردکه بهبود و پیشرفت سازمان رادر پی داردو همچنین سازمان مشتریهای زیادی پیدا میکندو بنوعی تبلیغات بهینه برای سازمانست.

گواهینامه ایزو 10002 الزامات مشترکی داردبا استاندارد ایزو 10001 باعنوان سیستم مدیریت رضایت مشتریان – منشور رفتاری و ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان وتمامشان برمبنای مشتری مداری میباشدو باتوجه بدینکه رضایت و شکایت مشتری و رسیدگی شکایات مشتریان و رضایت مشتریان دراولویت الزامات سیستمهای مشتری مداری میباشد بنوعی مکمل یکدیگرندو درکنار یکدیگر معنا پیدا میکنندو یکدیگر راکامل میکنند بهمین دلیل بهترست بطور همزمان طراحی و پیاده سازی و اخذ گردند ویا دریک بازده زمانی سازمان بمرور سه استاندارد رابا همدیگر طراحی و پیاده سازی نمایداما ترس ازهزینه ها ممکنست سازمان رااز اینکار بازدارد اماچنانچه سازمان قصد صادرات نداشته باشد میتواند ازانواع گواهینامه غیر IAF متناسب بابودجه و توان مالیش استفاده کند. همچنین سازمان میتواند درابتدا 10002 رابگیردو سپس درزمان مناسب دو استاندارد 10001 و 10004 رااخذ کرده و طراحی و پیاده سازی نمایند. یک سازمان باداشتن گواهینامه ایزو 10002 بیان کننده مدیریت درست و سیستماتیک فرآیندها درجهت رضایت مشتری گام برمیدارد.

گواهینامه ایزو 10002 همچنین مانند دیگر انواع استاندارد الزامات مشترکی داردبا الزامات ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت واین درباره سیستمهای مشتری مداری بیشتر صدق میکندو الزامات کیفی تعریف شده درون ایزو 9001 بسیار بجهت طراحی و پیاده سازی 10002 کمک کننده بوده و سازمان رابجهت پیاده سازی بهینه و ثمربخش کمک میکند. بهمین دلیل توصیه میشود ابتدا 9001 جهت سازمان طراحی و پیاده سازی گرددو بعداین گواهینامه ویا بطور همزمان بایکدیگر طراحی و پیاده سازی شوند. پس باتوضیحات بیان شده بهترست سازمان گواهینامه ایزو 10002 ، گواهینامه ایزو 10001 ، گواهینامه ایزو 10004 وهمینطور گواهینامه ایزو 9001 رابا همدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند.

گواهینامه ایزو 10002 مزایایی داردبرای سازمان ومیتوان ازاین مزایا نام برد و بدین مزایا اشاره کرد: بالا بردن سطح کیفی کالا و خدمات ارائه شده سازمان ، ازبین بردن نواقص کیفی خدمات و کالای ارائه شده بعداز آگاهی شکایات و انتقادات وهمینطور نظرات ، ارتقای انگیزه کارکنان و پرسنل ، پیشرفت و ارتقای سازمان بواسطه افزایش مشتریان ، بالا رفتن تقاضا و همچنین بدنبالش عرضه وبسیاری ازموارد و مزایای دیگرکه تاثیر مثبت و مستقیم و بهینه دارد.
گواهینامه ایزو 10002 بجهت تمام سازمانها باعث پیشرفت شده ودرجهت تبلیغات برایشان ثمربخش میباشدو بااستفاده ازاین سیستم میتوانندبه بهترین بازدهی برسندو مشتریان زیادی داشته باشندکه کالاها و خدمات آنهارا تایید کرده و بااطمینان خاطر و رغبت کامل آنهارا تایید کرده وکالا و خدماتشان بعنوان پرطرفدارین باشدو همچنین نشانگر قانونمند بودن سازمان میباشدو اینکه سازمان باتوجه باقوانین و استانداردهای مشخص فرآیندهایش راانجام میدهدو درنهایت باعث میشود یک تعامل و تبادل بین سازمان و نهادهای دولتی و قانونی پیش بیایدو مورد تایید آنها ودر نهایت مورد تایید مشتریان و استفاده کنندگان باشد.

Please publish modules in offcanvas position.