رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک توان فنی و اجرایی شرکتست و اعتبارگواهی انفورماتیک قبلا یکسال بود درحال حاضر دوسال شده است واین بابت شرکت یک موفقیت بزرگست بتوانند دراین دوسال پروژه دولتی بگیرندو بتواننددر مناقصات بیشتری شرکت کنند. رتبه انفورماتیک بنام رتبه انفورماتیک قابل استفادست و سالها قبل شورای عالی انفورماتیک مجری صدور گواهینامه رتبه انفورماتیک بشرکتها بود بعداز منحل شدن شورای عالی انفورماتیک درحال حاضر سازمان برنامه و بودجه مجری اخذ رتبه های ساجات و بعبارتی رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری و رتبه مشاوره شده است.

رتبه انفورماتیک ازپایه 7 شروع میشود اولین رتبه یاکمترین پایه کسب شده میباشد و رتبه یک بالاترین و آخرین پایه میباشد. رتبه انفورماتیک مختص سازمان و شرکت درزمینه فعالیت های کامپیوتر و IT و ICT و مخابرات هست وتمام انواع شرکت فعال میتوانند رتبه انفورماتیک کسب کنند. زمینه فعالیت شرکت یکی ازموارد بازرگانی و الکتروتکنیک و برق و صادرات ویا یکی ازموارد حاﺋض کسب رتبه پیمانکاری باشد شرکت نمیتواند رتبه انفورماتیک کسب کندو میبایست زمینه فعالیت شرکت رابا تغییر آگهی روزنامه رسمی مبادرت ورزدتا بتواند رتبه انفورماتیک دریافت کند.

گواهینامه رتبه انفورماتیک بنام احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی است وبرای مشاهده رتبه کسب شده بایدبه سایت ساجار مراجعه نمودو تمام رتبه انفورماتیک وتعداد قراردادهای مجاز نوشته شدست وبعداز یک سال ازگرفتن و دریافت گواهینامه رتبه انفورماتیک ، شرکت میتواندبرای دریافت رتبه بالاتر اقدام نمایدبا ارائه قراردادهای بیشتر طبق شاخصه های معرفی شده روی سایت هرساله تغییرمیکند اقدام نمایند.

رتبه انفورماتیک راهمزمان میتوان بهمراه رتبه پیمانکاری دریافت نمودالبته بهترست رتبه انفورماتیک قبل رتبه پیمانکاری دریافت گرددتا مجبور به تغییر موضوع فعالیت شرکت نشویم. رتبه انفورماتیک بازرسی ندارد وهیچگونه بازرسی ازطریق سازمان برنامه وبودجه مراجعه نمیکنندبه شرکت تاصحت وسقم اطلاعات ارسالی رابررسی کنند. رتبه انفورماتیک نیازمند کارکنان امتیازآور یاالزامیست. شرکت نوپا یاتازه تاسیس هست میبایست یک تعهد نامه نوشته شودتا دوسال کارکنان امتیازآور درشرکت خواهند مانددر صورت تغییر مدیر عامل یایکی ازافراد و کارکنان امتیازآور مراتب بایدبه سازمان برنامه و بودجه اطلاع رسانی شود و فرد دیگری جایگزین افراد خارج شده ازشرکت شوند درصورت عدم اطلاع رسانی گواهینامه انفورماتیک باطل شده واز درجه اعتبار ساقط میشود.
رتبه انفورماتیک در5 رسته یا گروه اصلی و 15 رشته یازیرگروه تقسیم بندی میشود. GRADE INFORMATICS مربوط شرکت درحوزه فعالیت IT است و شرکت میبایست اظهارنامه مالیاتی سال قبل راارائه کندو براساس میزان حقوق و دستمزد و درآمد معرفی شده درون اظهارنامه مالیاتی رتبه انفورماتیک کسب کند.
رتبه انفورماتیک نیازمند کد کارگاهی بجهت ثبت نام اولیه میباشدو شرکت فاقداین کدکارگاهی نمیتواند وارد صفحه فرم ثبت نام شده و ثبت نام رتبه انفورماتیک انجام دهد. موضوع فعالیت اساسنامه ازموارد اساسی رتبه انفورماتیک میباشد وباید متناسب باموضوعات مورد قبول دردرون سازمان برنامه و بودجه باشد.

رتبه انفورماتیک قابل اخذبرای دو رشته میباشد هرچه امتیاز کسب شده بیشتر باشد رتبه و پایه بیشتری میتوان کسب کرد. رعایت سقف تعداد مجاز قراردادها صرفابرای معاملات بزرگست وشامل معاملات کوچک و متوسط نمیشود. تعداد قرارداد مجاز رتبه 7 شامل 4 قرارداد میشودو تا رتبه 1 شامل 12 قراردادرا شامل شود.

گروه مشاورین سپاهان باداشتن کارشناسان خبره و مشاورین ماهر درزمینه دریافت رتبه انفورماتیک آماده همکاری باشرکتهای فعال درزمینه انفورماتیک میباشند. متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال دریافت اطلاعات درحوزه رتبه انفورماتیک جستجو میکنندو بامرکز مشاوره همچون گروه مشاورین سپاهان برمیخورندکه مشاوره رایگان خودرا تنهابا یک تماس دراختیار متقاضیان و کاربران قرار میدهد.

Please publish modules in offcanvas position.