شرکتهای ایزو در تهران

شرکتهای ایزو در تهران

شرکتهای ایزو در تهران

شرکتهای ایزو در تهران درابتدا بیانگر اینست بانشان دادن اینکه محصول یاخدمات شما انتظارات مشتریان شمارا برآورده میکند ، صدور گواهینامه میتواند یک ابزار مفیدبرای افزایش اعتبار باشدبرای برخی صنایع ، صدور گواهینامه یک الزام قانونی یاقراردادیست.

شرکتهای ایزو در تهران و سازمان بین المللی استاندارد سازی : سازمان بین المللی استاندارد سازی یک سازمان مستقل و غیر دولتیست و اعضایش سازمانهای استاندارد 164 کشور عضو هستنداین بزرگترین توسعه دهنده استانداردهای بین المللی داوطلبانه درجهانست و تجارت جهانی رابا ارائه استانداردهای مشترک بین ملل تسهیل میکند. بیش ازبیست هزار استاندارد تعیین شدست ، همه چیز رااز محصولات تولید شده و فناوری گرفته تاایمنی مواد غذایی ، کشاورزی و مراقبتهای بهداشتی پوشش میدهد. استفاده ازکمکهای استاندارد درایجاد محصولات و خدمات ایمن ، قابل اعتماد و باکیفیت خوب. استاندارد هابه شركتها كمك میكند تاضمن بحداقل رساندن خطاها و زباله ها ، بهره وری راافزایش دهند. آنهابا ایجاد امکان مقایسه مستقیم محصولات ازبازارهای مختلف ، شرکتها رابرای ورودبه بازارهای جدید تسهیل میکنند وبه توسعه تجارت جهانی بطور عادلانه کمک میکننداین استانداردها همچنین بمنظور حمایت ازمصرف کنندگان و مصرف کنندگان نهایی محصولات و خدمات ، اطمینان حاصل میشودکه محصولات دارای گواهینامه مطابق باحداقل استانداردهای تعیین شده درسطح بین المللی هستنداین سازمان امروزه باعنوان ISO شناخته میشود ، ازدهه 1920 بعنوان فدراسیون بین المللی انجمنهای ملی استاندارد سازی (ISA) آغاز شداین جنگ درسال 1942 درطول جنگ جهانی دوم بحالت تعلیق درآمد ، اماپس ازجنگ ISA  توسط کمیته هماهنگی استانداردهای سازمان ملل (UNSCC) که اخیراً تشکیل شده بودبا پیشنهاد ایجاد یک نهاد جدید استاندارد جهانی نزدیک شد. دراکتبر سال 1946 نمایندگان ISA و شورای امنیت سازمان ملل متحد از25 کشور درلندن گردهم آمدند و موافقت کردندبرای ایجاد سازمان جدید بین المللی استانداردسازی ، نیروهای خودرا بپیوندند. سازمان جدید بطور رسمی درفوریه 1947 شروع بکار کرد.

نام این سازمان به زبان فرانسوی ، سازمان بین المللی و عادی سازی ، و در روسی ، Между меѓународная организация по стандартизации (Mezhdunarodnaya organizatsiya po standardizatsii) است ISO مخفف کلمه نیست. این سازمان ISO رابه عنوان نام مختصر خودبا اشاره بواژه یونانی isos (ίσος بمعنی "برابر") پذیرفت، زیرا نامش درسه زبان رسمی دارای اختصار مختلف بود. درجلسات مؤسس سازمان جدید، کلمه یونانی توضیحی مورد استفاده قرار نگرفت ، بنابراین ممکنست این معنا بعداً علنی شوداین توضیحات رادرمورداین اسم آورده است: ازآنجاكه سازمان بین المللی استاندارد كلمات متفاوتی درزبانهای مختلف (IOS بزبان انگلیسی ، OIN  بزبان فرانسوی) دارد، بنیانگذاران ما تصمیم گرفتند فرم كوتاه رابدان بدهند ISO اززبان یونانی گرفته شدست ایزو ، بمعنی برابرست. هرکشور و هرزبان دیگری، شکل کوتاه نام ما همیشه ISO باشد. هم نام ISO و هم آرم ISO علائم تجاری ثبت شده هستند و استفاده ازآنها محدودست

شرکتهای ایزو در تهران ، ایزو یک سازمان داوطلبانه میباشدکه اعضایش دارای استانداردهای شناخته شده و هرکدام نماینده یک کشور هستند. اعضا هرساله دریک مجمع عمومی بجهت بحث درمورد اهداف استراتژیک ISO گردهم میآینداین سازمان توسط یک دبیرخانه مرکزی مستقردر ژنو هماهنگ میشود. یک شورابا عضویت دو چرخه از20 عضو ، راهنمایی و حاکمیت راشامل میشود، ازجمله تعیین بودجه سالانه دبیرخانه مرکزی. هیئت مدیره فنی مسئولیت بیشتراز 250 کمیته فنی راداردکه استانداردهای ISO راتدوین میکنند. ایزو دو کمیته مشترک باکمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) برای توسعه استانداردها و اصطلاحات درزمینه فناوری های مرتبط برق و الکترونیکی تشکیل دادست.
گروه مشاورین سپاهان باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

Please publish modules in offcanvas position.