لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران درحقیقت امر لیست خاصی رادر برنمیگیرد بلکه فقط اصطلاحست و شرکتهای بدنبال دریافت گواهی ایزو باآن عنوان بدنبال شرکتهایی هستندکه بتوانند گواهی ایزو بگیرند البته زمانیکه قصد سازمان متقاضی ازاین دریافت ایزو مشخص شد سپس میتواند جهت اخذ گواهی ایزو تصمیم بگیرد. لازم بذکرست اغلب حتی شرکتها درخصوص گواهی ایزو و مراحل اخذ گواهینامه ایزو نیزاطلاعی ندارند دراینجا بایستی درابتدا بیان شود ایزو چیست؟ سپس مختصرا درخصوص مراحل دریافت ایزو توضیحی داده شود و سپس بابت لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو صحبت شود. ایزو بعنوان یکی ازانواع گواهینامه هایی میباشدکه جهت مناقصه ممکنست و دراغلب موارد ازشرکتها درخواست میشود. ایزو درمعنای استاندارد سازی میباشد و سیستمهای مدیریتی هست و کیفیت رادر نظر میگیرد و کیفیت رادر فرآیندهای یک سازمان بررسی کرده و الزامات کیفی راتشریح میکندتا سازمان بارعایتشان ازهمه لحاظ درجهت رونق و پیشرفت و جلب رضایت مشتری گام بردارد.

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو در ایران و درواقع مراجع صادر کننده ایزو دراولین مرحله اخذ گواهی ایزو مطرح میشود. مراجع و سازمانها و نهادها و شرکتهای صدور گواهی ایزو دو دسته میشوند: IAF و غیر IAF . درتشریح ایندو واژه بادو کلمه و اصطلاح مواجه میشویم CB و AB و بدین جهت توضیح مختصری دراین خصوص میدهیم. مراجع صادر کننده ISO رادر اصطلاح CB مینامندو CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB اعتبار میگیردکه یک نهاد بین المللی IAF بررویش نظارت میکند و بدانها اعتبار میدهد. تنها AB کشور ایران NACI هست و دیگر کشورهابه همچنین خودشان AB هایی دارند بعنوان مثال ایتالیا ACCREDIA ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC فرانسه COFRAC ، انگلیس UKAS ، آلمان DAKKS و غیره و قیمتهای متفاوتی دارند و ازلحاظ هزینه متغیرند و درون سایت IAF ، AB و CB های ایندسته تعریف شده اندکه شرکتها بارجوع به سایت IAF میتوانند مرجع مورد نتظر خودرا انتخاب کنند. یکسری مراجع دیگر غیر IAF هستند و CB و AB داخلی هستندکه درون ایران بیشتر مراجع غیر IAF هستند و تعداداین شرکتها بسیار بالاست.

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو شامل انواع ایزو رامراکز غیر IAF صادر میکنند و اما AB های IAF تنهااجازه صدور یکسری گواهی ایزو رادارند. ازمعروفترین انواعش میتوان ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، HSE سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی و IMS سیستم مدیریت یکپارچه ( تدوین سه استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 یاهمان سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیسیستمهای مشتری مداری مانند گواهی نامه ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، گواهینامه ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ویا انواع تخصصی همچون ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 16949 سیستم مدیریت ایمنی صنایع خودرو سازی ، ایزو 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت ، ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 100015 سیستم مدیریت آموزش ، ایزو 10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، ایزو 15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت و دیگر انواع استاندارد ایزو راجهت مختصری آشنایی نام بردالبته تعداد انواع ایزو بسیار زیادست .

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو ایران همانگونه که گفته شد سازمانها رامجاب میکندتا درون گوگل بدنبال اینگونه مراجع بگردند و باشرکتهای مختلفی برمیخورند ویکی ازاین مراکز وشرکتها و سازمانها ، گروه مشاورین سپاهان میباشدکه باوجود مشاورین باتجربه و متبحر بصورت 24 ساعته پاسخگوی متقاضیان میباشد و ضمن شناخت مراجع معتبر و نحوه استعلام و شناخت شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو دردرون ایران درخدمت شما مشتریان عزیز میباشد.

Please publish modules in offcanvas position.