اخذ گواهینامه ایزو ارزان

اخذ ایزو ارزان

اخذ گواهینامه ایزو ارزان

اخذ گواهینامه ایزو ارزان امروزه ازجمله درخواستهای اغلب متقاضیان میباشدکه بنابر هردلیلی میخواهند گواهی نامه بگیرند بامقاصدی همچو مناقصات, تبلیغات, صادرات, رقابت, برند سازی, بهره وری وهرقصد شخصی دیگر. شرکتها بنابر هردلیل شخصی باتوجه بوضعیت و توان مالی و گستردگی و تجربه  متقاضی اینگونه گواهی هستند وباتوجه بدینکه اغلب دراوضاع اقتصادی حال حاضر توان دریافت گواهینامه ایزو بااعتبار بین المللی و گران راندارند درخواست گواهینامه ارزان میکنندتا ضمن داشتن گواهی نامه فوق بتوانند ازآن جهت مقاصد خودشان استفاده کنندو البته جهت هرنوع مقصدی بجز صادرات و درموارد نادر مناقصات (درصورتیکه کار فرما درخواست گواهی نامه IAF داشته باشدکه خیلی کم پیش میاید تااین حد سختگیرانه تصمیم بگیرد) کارشان راه میافتد. دراینجا جهت آگاهی شما متقاضیان شایسته هست مراجع صادر کننده ایزو رابرایتان توضیح داده و تعریف کنیم واصلا بگوییم ایزو چیست؟

اخذ گواهی نامه ایزو ارزان مستلزم اینست ابتدا بدانیم مراجع صادر کننده ایزو کدامند؟ ما دو تیپ گواهی نامه داریم و بادو سطح اعتبار یااینکه IAF هستند ویا اینکه غیر IAF . حالا بایستی هرکدام راجهت کسب اطلاع مشتریان محترم توضیح دادکه درخصوص IAF بایستی اینگونه خلاصه و قابل درک تشریح کردکه مراجع صادر کننده رااصطلاحا CB مینامندکه CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان مدیریت میشود بدین نوع گواهی ایزو گواهی IAF گفته میشودو یکسری مراجع نیزهستندکه غیر IAF هستند یعنی  CB و AB درون ایران ساخته و پرداخته شده و صادر میگردند. حدود 600 مرجع و بیشتراز 500 مرجع اینچنینی درون ایران فعالیت میکنندکه برندهای مختلفی رامیسازندکه دارای سطوح اعتباری یکسان اما اشکال مختلف و قیمتهای متفاوتی هستند. سازمان مربوطه خودش تعیین میکند باتوجه بدینکه هدفش جهت اخذ گواهینامه ایزو چیست ازچه نوع گواهینامه میخواهد دریافت کند. مراحل دریافت هردو نوع گواهی نامه ایزو یکیست اما سطح سختگیری دو گواهینامه متفاوتست. مراحل اخذ گواهی ایزو شامل انتخاب مرجع ، پیاده سازی و ممیزی ودر نهایت ثبت و صدور گواهی ایزو میباشد. درتمام مراحل درخصوص نوع IAF و غیر IAF وضعیت متفاوتست. درباره گواهی IAF پیاده سازی و ممیزی سختگیرانه صورت میگیرد. بهمین جهت زمانبر و هزینه بر هست. پیاده سازی طی چندین مرحله صورت میگیردکه درابتدا مدیران کلیدی آموزش میبینند و سپس آنها کارمندان رادر خصوص سیستم مدیریتی مورد نظرشان آموزش میدهندو باکمک و همیاری کارکنان و عوامل متاثر سازمان پیاده سازی راانجام میدهند. ممیزی نیزطی چندین مرحله انطباق و عدم انطباق صورت میگیردکه ممکنست چندین مرحله طول بکشدتا عدم انطباقها برطرف شودو شخص ممیز سازمان راتایید کند و اجازه صدور گواهی نامه ایزو رابدهد. درخصوص غیر IAF امااین طور نیست یعنی پیاده سازی بادرخواست خودسازمان صورت میگیرد و سازمان ملزم نیست آنرا انجام دهداما بهترست جهت بهره وری و استفاده صحیح و اساسی سیستم مدیریتی مربوطه سازمانش رابه حیطه پیاده سازی بکشاند. ممیزی نیزطی چندین مرحله صوری انجام میشود. البته پیاده سازی و ممیزی هزینه بالایی دربر دارد بهمین جهت سازمانها ازاین دو مرحله فراری هستند.

اخذ گواهی ایزو ارزان درخواست اغلب و اکثر سازمانها و شرکتها و نهادهاست حالا بنابر هردلیلی مانند عدم توانایی مالی ، اوضاع اقتصادی و سیاسی ویا اینکه گواهینامه ایزو فقط ابزاری جهت تبلیغات برایشان باشداین گواهینامه رامیخواهند بگیرند بهمین دلیل بدنبال گواهینامه ارزان هستند.

مرکز مشاورین سپاهان HSE باوجود مشاورین باتجربه بصورت رایگان تمامی خدمات مشاوره رادر اختیار شما قرار میدهدو ازابتدا تاهنگام دسترسی گواهینامه صفرتا صد کاررا برعهده گرفته وشما رادر سریعترین زمان ممکن میرساندبه گواهینامه معتبر وهمراه شماست تابا خیال گواهینامه ایزو خودرا بگیرید.

Please publish modules in offcanvas position.