ایزو 21500

ایزو 21500

ایزو 21500

ایزو 21500 ، راهنمایی درمورد مدیریت پروژه ، یک استاندارد بین المللی میباشدکه توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی ویا ایزو ازسال 2007 شروع و در سال 2012 منتشر شدست. ایزو 21500 بجهت ارائه راهنمایی عمومی ، تبیین اصول اصلی و آنچه درعمل خوبست ارائه میدهد. مدیریت کمیته فنی ایزو بهمراه مدیریت پروژه ، ISO / PC 236  سرو کار دارد و توسط مؤسسه ملی استاندارد آمریکا (ANSI) برگزار شدکه چهار استاندارد راکه ازمواد PMI استفاده میکردند، تصویب کرده بود.

برنامه ایزو جهت استاندارد ایزو21500 اولین باردر خانواده ای ازانواع استانداردهای مدیریت پروژه میباشد. ISO  همچنین استاندارد 21500 رابرای تراز باسایر استانداردهای مرتبط مانند ایزو 10005 سیستمهای مدیریت کیفیت -دستورالعملهای مربوطه برنامه های کیفیت ، ایزو 10006  سیستم های مدیریت کیفیت - دستورالعمل های مربوطه مدیریت کیفیت درون پروژه ها ، ایزو 10007 سیستم های مدیریت کیفیت - راهنمایی بابت مدیریت پیکربندی ، ایزو 31000 مدیریت ریسک - اصول و دستورالعملها.

استاندارد ایزو21500 رویکرد فرایند مدیریت پروژه دردهه 1980 ، عمدتاًدر اروپا توسعه یافت. تمرکز اصلی فرایند مدیریت پروژه استفاده ازفرآیندهای ساختاری درطول اجرای پروژه بمنظور دستیابی اهداف آنست. سپس مدیریت پروژه یک فرایند ساختاری درمورد تبدیل یک دیدگاه بواقعیت هست و تأکید عمده برتوسعه و تعریف فرآیندهابه منظور تحقق اهداف پروژه بود. تحقیقات نشان داده اندکه اثربخشی سازمانی یک کارکرد مستقیم معیارهای تصمیم گیری و فعالیتهای هدف محورست ودر فرآیندها تعبیه شده است و بطور ضمنی ، رویکرد مبنابر فرآیند جهت مدیریت پروژه هست. چرخه عمر پروژه ازاین رویکرد فرایند مدیریت پروژه بیرون میآید. درحقیقت ، چندین مفهوم اصلی دربدنه مدیریت پروژه مبنابر فرآیند مبتنی براین مدیریت پروژه میباشد، بویژه ، فرآیندهای مدیریت پروژه ، مدیریت ادغام و مدیریت کیفیت و ریسک.

گواهینامه ایزو 21500 بجهت ارائه راهنمایی درمورد مفاهیم و فرآیندهای مدیریت پروژه باهدف اجرای فرآیندها وبهترین روشهابرای بهبود عملکرد مدیریت پروژه تهیه شدست. درحالیکه ، استاندارد مفاهیم و فرآیندهای مهم مدیریت پروژه راتوصیف میکند ، راهنمایی دقیق ارائه نمیدهد و مباحث مربوطه مدیریت عمومی محدودبه جنبه های مربوطه مدیریت پروژه هست. استانداردی تهیه شده توسط ایزو دربخش دانش موسسه مدیریت پروژه (PMBoK)  مدل سازی گردیده ، اگرچه برخی ازتفاوتهای اساسی وجود دارد.

استاندارد مدیریت پروژه ISO تنها 47 صفحه طول دارد و محدودبه معرفی فرآیندها ، ورودی ها و خروجی های آنها میباشد. استاندارد PMI بیشتراز 450 صفحه طول دارد و فرآیندها ، ورودیها ، خروجیها و ابزارها و تکنیکهای مرتبط راتوصیف میکند. هردو سازمان ازمفهوم فرآیند بعنوان بخشی جدایی ناپذیراز مدیریت پروژه استفاده میکنند. ISO  و PMI پروژه تفکیک شده پروژه رابه پنج گروه فرآیند باتفاوتهای جزئی دربرچسب زدن پردازش میکند. اختلاف بین دو استاندارد دررابطه باگروههای فرآیند و موضوعات و حوزه های دانش حداقلست. تفاوت اساسی دراین دو استاندارد باجزئیات و شرح ابزارها و تکنیکها وجود دارد ، زیرا ISO 21500 آنرا ارائه نمیدهد یکی دیگراز تغییرات اساسی ، معرفی موضوع جدید توسط ایزو هست ، یعنی مدیران ذینفعان.

یکی ازبازنگریها خاطرنشان کردکه فرآیندهای مدیریت پروژه ایزو 21500 احتمالاً دریک روش آبشاری بابت تعریف دامنه بعنوان گزینه ای بجهت استفاده ازرویکردهای تکراری و درنتیجه بابت سازمانهای پروژه محور ازجذابیت بیشتری برخوردار است. بطور مشابه ، برای PMBoK ، مهمترین پیشرفت دراین رویکرد هماهنگ الزامی بودکه یک حوزه دانش همیشه بابرنامه مدیریت مرتبط آغاز میشود.
رتبه انفورماتیک ازمباحثی میباشدکه اغلب متقاضیان ازآن و نحوه دریافتش اطلاعی ندارند و مثلا زمانیکه هنگام مناقصه ازآنها درخواست میشود نگران شده ودرون فضاهای مجازی بادرج عناوین مختلف سرچ میکنندو بامراکز مشاوره برمیخورند ویکی ازاین مراکز گروه مشاورین سپاهان میباشدکه باوجود مشاورین باتجربه باسابقه درخشان اطلاعات لازم رابصورت رتیگان دراختیار شما متقاضی عزیز قرار میدهد وبه سوالات شما دراین حوزه پاسخ میدهد. تنها بایک تماس بامرکز ما اطلاعات لازم راکسب کنید.

Please publish modules in offcanvas position.