گواهینامه ایزو 10006

ایزو 10006

ایزو 10006

ایزو 10006 دستورالعملهایی رابرای استفاده مدیریت کیفیت درون پروژه ها ارائه میدهد. ISO 10006 ، سیستمهای مدیریت کیفیت و دستورالعمل هایی بجهت مدیریت کیفیت در پروژه ها رابیان میکند ویک استاندارد بین المللی میباشدکه توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی تهیه شده هست.

ایزو 10006 جهت آندسته سازمانهاکه دردرون پروژه هایی باپیچیدگی متفاوت ، کوچک ویا بزرگ ، بامدت کوتاه یاطولانی کار میکنند ، قابل استفادست ، بعنوان یک پروژه فردی بجهت عضویت دریک برنامه یانمونه کارهااز پروژه ها ، درون محیط های مختلف و صرف نظر ازنوع محصول ، خدمات ویا فرآیند درگیر ، باهدف جلب رضایت ذینفعان پروژه بامعرفی مدیریت کیفیت در پروژه ها. همین امر میتواند برخی از الزامات و راهنما رابرای متناسب بایک پروژه خاص ایجاب کند.

ایزو 10006 خودراهنمایی بابت مدیریت پروژه نیست. راهنمایی درمورد کیفیت درون فرآیندهای مدیریت پروژه دراین مستندات ارائه شده. راهنمایی درمورد مدیریت پروژه و فرآیندهای مرتبط باآن در ایزو 21500 آمده. ایزو 10006 ، دستورالعملهای مربوطه پروژه های مدیریت کیفیت ، در پاییز 2003 منتشر شدو درسال 2017 ویرایش خورداین استاندارد درحوزه درک مااز فرآیندهای مدیریت پروژه رابیان میکنداما ایزو 10006 چگونه با مدیریت دانش پروژه موسسه مدیریت پروژه مقایسه میشود؟ مقایسه ایندو مجموعه راهنما چیست؟ اهمیت آنهابرای مدیریت پروژه درحال انجام چیست؟ پیامدهای مدیریت همه پروژه ها چیست؟ راهکارهای مورد نیازبرای پیاده سازی ایزو 10006 و چگونگی کاربردش درون سازمانها چیست؟

ایزو 10006 بمفاهیم مدیریت کیفیت درون پروژه ها و سیستمهای مدیریت کیفیت پروژه ها میپردازد. اینهابا پرداختن بطور جداگانه توسط موضوعات و بندهای زیرمتمایز میشوند: مدیریت کیفیت پروژه ها شامل: سیستم های مدیریت کیفیت پروژه ، مسئولیت مدیریت پروژه ، مدیریت منابع پروژه ، تحقق محصول و خدمات پروژه ها و سنجش ، تجزیه و تحلیل و بهسازی پروژه ها. سیستمهای مدیریت کیفیت پروژه ها شامل: مشخصات پروژه ست. اصول مدیریت کیفیت پروژه ها ، فرآیندهای مدیریت کیفیت پروژه ، و یک برنامه باکیفیت بابت پروژه .

گواهی ISO10006 ومزایای پیاده سازی: پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها ( ایزو 10006 ) بشرح ذیل میباشد: شناخت نیازهای کارفرما وبرآورده کردن نیازهای کارفرما ، سازماندهی وبه وجودآمدن ارتباط در درون ساختار سازمان، کاستن هزینه ها وافزودن سرمایه ازراه استفاده بهینه ازمنابع، بالابردن دانش فنی یک سازمان، تسریع پاسخگویی نیازهای سازمان و انعطاف پذیری، مدیریت درست ریسک، کیفیت، بودجه، منابع ، تدارکات وهمچنین برنامه ریزی و دیگر مزیتهاکه دراین مقاله نمیگنجد. باپیاده سازی گواهی ایزو 10006 کارفرما نیازهای سازمان رادرک کرده وآنهارا برطرف میکند. پیاده سازی ایزو10006 کمک میکندبه سازمان تابا یک نگاه سیستماتیک بابت مدیریت پروژه وهمچنین استاندارد سازی تمام امور سازمان سطح کیفی پروژه راارتقا بدهد.
گواهی ایزو 10006 درمورد کیفیت فرآیندهای مدیریت پروژه راهنمایی میکند. ازآنجاکه مستندات راهنماییست، ایزو 10006 جهت اهداف ثبت نام استفاده میشوداین درنظر گرفته شدست جهت ایجاد و حفظ فرایند و کیفیت محصول پروژه ها ، بنابراین نیازبه یک رویکرد سیستماتیک هست.

گواهینامه ISO10006 وتعاریف مطرح شده دربحث سیستم مدیریت کیفیت پروژه : یکی ازمباحث مهم پروژه میباشدکه بمعنای مجموعه ای ازفرآیندها وفعالیتهای هماهنگ میباشدکه جهت یک هدف متناسب با محدودیت زمان، منابع و هزینه کنترل میگردد. مدیریت پروژه شامل سازماندهی، نظارت، برنامه ریزی و کنترل و تهیه گزارش تمامی جوانب یک پروژه جهت دستیابی اهداف پروژه . منشور پروژه: مستندی میباشدکه درآن تمامی الزامات یک پروژه درجهت دستیابی اهداف پروژه تعریف شده است.

گروه مشاورین سپاهان باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

Please publish modules in offcanvas position.