چگونگی دریافت گواهینامه ایزو

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چگونگی دریافت گواهینامه ایزو

ایزو درسراسر نقاط جهان، ایزو سالیان زیادیست فعالیت میکند و دارای استاندارد لازمست. سازمان ایزو استاندارد برسایر سازمانها و نهادهای دارای مدرک ایزو نظارت کامل دارد و هدف ایزو اینست همه نهاد هااز  استاندارد لازم استفاده کنند و همچنین ایزو میخواهدکه استانداردها رادرهمه نهادهای دارای ایزو ارتقا و افزایش بدهد. زمانیکه نهاد و سازمانی درحیطه­ استاندارد کار و فعالیت کند و تعدی نکند قطعاًبه نتیجه خوب خواهد رسید و میتواند ازمیان رقبا و سایر نهادها ممتاز باشند و محبوبیت خودرابین مشتریان حفظ کنند. ایزو دردو سطح جهانی و بین المللی و داخلی کشور فعالیت میکند.

 

 

ISO چیستایزو فوری و ارزان و معتبر و قابل استعلام

 

 

 

ایزو درسطح بین المللی : هرموسسه و سازمانی بخواهد مدرک ایزو رادریافت کندبه مراجع صادرکننده گواهی ایزو مراجعه کند و فرمهایی توسط کارمندان سازمان بمدیران نهادهای متقاضی داده میشود ومدیران موسسه هاو سازمانهاآن فرم هارا به صورت مرتب پر میکنند و آنرا تحویل کارمندان سازمان میدهند و بعداز تکمیل فرمها، مرجع صادرکننده گواهی ایزو ازموسسههای متقاضی میخواهند مقرراتی راانجام دهند و بعداز انجامش مقررات، آنها مدرک ایزو داده میشوداین مقررات عبارتند از: مرجع صادرکننده گواهی مدرک ایزو بابت موسسههاوسازمانهای متقاضی هزینه خاصی رادر نظر میگیرندکه مدیران شرکتهای متقاضی بایدآنرا بپردازند البته مشکل اینجاست هزینه های مشخص شده ازطرف مراجع صادرکننده گواهی ایزو ، زیاد و بسیارست بگونه ایکه ه شرکت وسازمانی توانایی پرداخت هزینه راندارند. البته بخش کمی ازشرکتهاوسازمان هابا شرایط کنار میآیند و آنرا انجام میدهند و میتوانند مدرک ایزو رادریافت کنند. مرجع صادرکننده گواهی ایزو بشرکتها وسازمانهای متقاضی اعلام میکندکه منباب دریافت مدرک ایزو بایدزمان خاصی راسپری کنند تابعد ازآن زمان، مدرک ایزو رادریافت کنند.اما برخی ازمدیران شرکتهاسازمان هاحوصله و وقت ندارندکه بخواهند زمانی راسپری کنند واین موجب میشودکه اقدام دریافت مدرک ایزو نکنند وبه شغل دیگری بپردازند.

ایزو در سطح داخلی کشور : شرکتهاوسازمانهای متقاضی دریافت مدرک ایزو مانند ایزو درسطح بین المللی ابتدابه مراجع صادرکننده گواهی ایزو مراجعه میکنند و فرمهای مربوطه راپر میکنند و تحویل میدهند. ایزو داخلی کشور دارای امتیاز خوبیست و شرکت هاو سازمانهای متقاضی، برعکس ایزو بین المللی نیازبه صرف و گذراندن زمان زیاد و پرداختن هزینه زیاد نخواهند. درعرض زمان کم و صرف هزینه ناچیز، میتوانند مدرک ایزو رادریافت کنند. و فقط دو شرطست همه نهادهای متقاضی بایدآن رادارا باشندکه ایندو شرط هم اگرواقعا شرکت مبخواهد دراین زمینه فعالیت داشته باشد آسانست و راحت میتواند آنرا بدست آورداین شروط عبارتنداز: شرکت هاو سازمانهاکه بخواهند مدرک ایزو رااز مراجع صادرکننده گواهی ایزو دریافت کنند بایددر خصوص ایزو ، عملکرد ایزو ، توانایی شرکت و مدیران شرکت درمورد بکار بردن ایزو درشرکت و...قبل شروع فعالیت اطلاعات و دانش و آگاهی لازم داشته باشند. مطمعنا مدیری بخواهد درزمینه ایزو فعالیت داشته باشد دانش و آگاهی خودرا افزایش میدهد و ازاین کار خسته نمیشود بلکه بیشتر راغب میشودکه بتواند بادانش و آگاهی، اهداف شرکت رادر مسیر ایزو هدایت کند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو منباب شرکتهاوسازمانهای متقاضی، جلساتی رابرای مناقصات درزمان و مکان خاصی مشخص میکنند واین جلسات رابرای مدیران شرکتها و سازمانها اعلام میکنند. بعداز اعلام، مدیران بایدحتماً دراین مناقصات حاضر شوند و موارد خواسته شده دراین مناقصات راانجام دهند. اگر مدیران شرکت هاوسازمان هابه دلایل مختلفی نتواننددر مناقصات مشخص شده حضور پیدا کنند و پیگیر نباشند، مراجع صادرکننده گواهی ایزو آنهارااز لیست درخواست کنندگانِ دریافت مدرک  ایزو حذف میکند و دیگر شرکت هارا جایگزین آنها میکند.

 

 

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو فوری و ارزان ازطریق مراجع صادر کننده معتبر جهت شرکت در مناقصات

Please publish modules in offcanvas position.